گروه برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي

 
هدف
الگويابي، شناسايي فرآيندهاي حاكم بر نظام پژوهش و فناوري پژوهشگاه، برنامه ريزي و هدفگذاري بر اساس شاخص‌هاي عملكردي و شناسايي نقاط قوت و ضعف سيستم بر اساس برنامه هاي مصوب و پايش مستمر فرآيندها
 
ساختار سازماني
مدیریت برنامه‌ريزي، نظارت و ارزيابي مستقيماً با رياست پژوهشگاه در ارتباط بوده و در 4 حوزه اصلي فعاليت دارد: آمار، برنامه ريزي، تضمين كيفيت و كنترل پروژه

 فعاليتها

1.جمع‌آوري اطلاعات و طبقه‌بندي آنها و به‌روزرسانی آخرين اطلاعات آماري

 • ارائه آمار و اطلاعات براساس نياز رياست پژوهشگاه
 • همكاري در تامين نيازهاي آماري افراد، سازمان‌ها و نهادها در چهارچوب ضوابط و مقررات اداري
 • پردازش آمار جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزارهاي مربوطه جهت تهيه گزارش‌های عملكرد ساليانه پژوهشگاه
 • نظارت بر سامانه اطلاعات اعضای هیات علمی

2. اهم فعاليت‌هاي حوزه برنامه‌ريزي

 • الگويابي، طراحي و تدوين برنامه‌هاي راهبردي و ساليانه پژوهشگاه
 • تدوين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد و بازنگري آنها
 • نظارت بر اجراي صحيح برنامه‌ها و ارزيابي ادواري اهداف كمي و كيفي
 • برنامه‌ريزي جهت طراحي سيستم‌ها، فرآيندها و تهيه دستورالعمل‌ها و روش‌هاي انجام كار
 • تجزيه، تحليل و آسيب‌شناسي ساختار سازماني در پژوهشگاه و ارائه پيشنهاد اصلاحي به منظور درج در برنامه‌هاي كوتاه و بلندمدت پژوهشگاه
 • برنامه‌ريزي جهت طراحي، تدوين و استقرار سيستم مديريت عملكرد
 • تجزيه وتحليل گزارشات دوره‌اي از ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني

3.اهم فعاليت‌هاي حوزه تضمين كيفيت

 • تدوین دستورالعمل و طراحي نرم‌افزار تخصیص پژوهانه (Grant) اعضای هیات علمی پژوهشگاه
 • پیاده‌سازی الزامات استقرار استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18001: 2007 به منظور اخذ گواهینامه از مرجع اعتباردهی معتبر
 • استقرار و نگهداري ‌استاندارد سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008 و پایش مستمر فرآیندها
 • تعيين خط‌مشي و اهداف كيفي پژوهشگاه
 • تدوين دستورالعمل‌هاي كاري و ساير اسناد سيستم مديريت كيفيت
 • تجزیه و تحلیل مشاهدات بدست آمده از مميزي‌هاي داخلي و خارجي در راستای بهبود کیفیت
  و شناسايي نقاط بهبود و ارائه پيشنهادهاي لازم در خصوص بهبود عملكرد
 • برگزاری ممیزی‌های داخلی

4. اهم فعاليت‌هاي حوزه كنترل پروژه

 • ارائه برنامه زمان‌بندي اجراي پروژه به مجري طرح پيش از اجراي پروژه
 • كنترل هزينه‌اي و زماني پروژه‌ها
 • تهيه گزارش‌هاي متنوع تفصيلي از پروژه‌ها جهت ارائه به مديريت
 • به‌روزرساني بانك اطلاعاتي پروژه‌ها
 • شناسايي عوامل و علل تاخير پروژه‌ها به منظور تصميم‌گيري به مديريت
 • استانداردسازي اطلاعات پروژه ها
 • تهيه آيين‌نامه‌هاي مرتبط با پروژه ها و جاري نمودن آنها
 • اجراي روش‌هاي اجرايي مرتبط جهت پيشرفت واقعي پروژه‌ها

دستاوردهاي اخير 

 • انجام مطالعات مربوط به ارتباطات سازماني مناسب با ساختار سازماني
 • ايجاد هماهنگي با واحدهاي مختلف سازمان به منظور تدوين شاخص‌هاي ارزيابي در راستاي برنامه اجرايي سال جاري
 • تهيه گزارش برنامه‌ريزي استراتژيك پژوهشگاه برمبناي كارت امتيازي متوازن
 •  بسترسازي براي شناسايي فرآيندهاي سازمان در قالب كارت امتيازي متوازن و طراحي سيستم‌هاي اطلاعاتي لازم
 • بسترسازي براي توسعه سيستم‌هاي بهبود بهره وري

نام و نام خانوادگي

عنوان

ايميل

شماره تماس

 

محمدعلي نيكوئي

مدير برنامه‌ريزي، نظارت و ارزيابي

M.Nikouei@ippi.ac.ir

48662006

 

آمنه يوسفي

كارشناس كنترل پروژه

Am.Yousefi@ippi.ac.ir

48662133

 

شبنم حق‌دين

كارشناس ارزيابي

S.Haghdin@ippi.ac.ir

48662024

 

مهيا عسگرشهبازي

كارشناس برنامه‌ريزي

Ma.shahbazi@ippi.ac.ir

48662263

 

سولماز دانشگر

كارشناس تضمين كيفيت

S.Daneshgar@ippi.ac.ir

 48662314