مدیریت امور حقوقی ، قراردادها و رسیدگی به شکایات

 • نظارت بر نحوه عقد قراردادها، بين پژوهشگاه و اشخاص حقيقي يا حقوقي و تنظيم متن قراردادهاي منعقده براي واحدهاي مختلف.
 • نظارت بر حسن اجراي مفاد حقوقي مندرج در متن قراردادها.
 • حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده هاي مرتبط با پژوهشگاه و استماع اظهارات، رد يا قبول آن از نظر مسائل حقوقي.
 • مطالعه و بررسي قوانين و مقررات و ارائه پيشنهادات به منظور برقرار نمودن رويه واحد حقوقي.
 • پيگيري مسائل حقوقي و پرونده هاي ارجاعي در دادگاه ها، ديوان عدالت اداري تا حصول نتيجه.
 • انجام مشاوره و ارائه راهنمايي واحدهاي مختلف پژوهشگاه به منظور جلوگيري از اشتباهاتي كه منجر به اختلافات حقوقي خواهند شد.
 • تدوين اساسنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز.
 • همكاري و اقدام در زمينه تهيه و تنظيم آرشيو حقوقي و نگهداري و طبقه‌بندي كليه قراردادها و مصوبات.
 • تفكيك عرايض و شكايات واصله از مراجع ذيربط و ارجاع آن به واحدها و يا كميته هاي تخصصي.
 • تنظيم شكوائيه برعليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه متعرض حقوق پژوهشگاه در زمينه هاي مختلف هستند.
 • انجام مكاتبات لازم با مراجع قضايي  اعم از دادگاه ، نيروي انتظامي
 • انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

علیرضا مصدق

مدير امور حقوقي

a.mosadegh@ippi.ac.ir

44787199


علی مشهدی زاده

کارشناس

A.Mashhadizadeh@ippi.ac.ir

48662049