پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در بین پنج رتبه برتر پژوهشگاه های کشور قرار گرفت

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در بین پنج رتبه برتر پژوهشگاه های کشور

 

موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری نتایج رتبه بندی پژوهشگاه ها در سال ۹۹-۹۸ را اعلام کرد و بر این اساس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی در بین پنج رتبه برتر پژوهشگاه های کشور معرفی شد.

دکتر محمدجواد دهقانی رئیس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری با اعلام این خبر گفت: نتایج رتبه بندی پژوهشگاه ها در سال ۹۹-۹۸ که با تصویب وزارت علوم توسط گروه رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری انجام شده، منتشر شد.

وی افزود: به دلیل ماهیت متفاوت مراکز آموزشی و پژوهشی و تفاوت در ماموریت ها، ضرایب معیارها و شاخص ها در رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها متفاوت است. مهمترین تفاوت در معیار آموزش است که ضریب آن برای پژوهشگاه ها صفر در نظرگرفته است.

 

دهقانی ادامه داد: در رتبه بندی پژوهشگاه ها در سال ۹۹-۹۸ تعداد ۳۰ پژوهشگاه حضور دارند که از این تعداد ۱۹ پژوهشگاه از پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم هستند. بر این اساس نتایج نیز بر طبق همین تقسیم بندی اعلام شده است.

 

وی افزود: به این شکل که یک رتبه بندی با نام درهمکرد اعلام شده است که تمامی ۳۰ پژوهشگاه را با هم رتبه بندی می کند و یک رتبه بندی شامل پژوهشگاه های وزارت علوم است که ۱۹ پژوهشگاه با هم رتبه بندی شده اند.

نتایج رتبه بندی پژوهشگاه ها در سال ۹۹-۹۸ در جداول زیر آورده شده است.

 

رتبه پژوهشگاه ها به صورت درهمکرد

رتبه

نام پژوهشگاه

۱-۵

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۱-۵

پژوهشگاه رویان

۱-۵

پژوهشگاه صنعت نفت

۱-۵

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

۱-۵

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

۶-۱۰

پژوهشگاه دانش های بنیادی

۶-۱۰

پژوهشگاه رنگ

۶-۱۰

پژوهشگاه مواد و انرژی

۶-۱۰

پژوهشگاه نیرو

۶-۱۰

پژوهشگاه هوا فضا

۱۱-۱۵

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

۱۱-۱۵

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱۱-۱۵

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۱-۱۵

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

۱۱-۱۵

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

۱۶-۲۰

پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر

۱۶-۲۰

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱۶-۲۰

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

۱۶-۲۰

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

۱۶-۲۰

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

۲۱+

پژوهشکده بیمه

۲۱+

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

۲۱+

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

۲۱+

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۲۱+

پژوهشگاه فضایی ایران

۲۱+

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

۲۱+

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

۲۱+

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

۲۱+

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

۲۱+

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

 

رتبه پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم

رتبه

نام پژوهشگاه

۱-۵

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۱-۵

پژوهشگاه دانش های بنیادی

۱-۵

پژوهشگاه رنگ

۱-۵

پژوهشگاه مواد و انرژی

۱-۵

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

۶-۱۰

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

۶-۱۰

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۶-۱۰

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

۶-۱۰

پژوهشگاه هوا فضا

۶-۱۰

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

۱۱-۱۵

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

۱۱-۱۵

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۱-۱۵

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱۱-۱۵

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

۱۱-۱۵

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

۱۶+

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

۱۶+

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

۱۶+

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

۱۶+

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور