انتصاب دکترمرتضی احسانی به سمت معاونت بنیاد ملی نخبگان

طی حکمی که به امضای دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده است، دکتر مرتضی احسانی به سمت معاونت توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان منصوب شد.