برگزاری جلسه هیئت ممیزه و تصویب یک ارتقا

 جلسه هیئت ممیزه مشترک پنجشنبه ی گذشته تشکیل و طی آن دکتر  فرود عباسی سورکی به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.