اهداف پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران  

- مطالعه‌، تهيه‌ و اجراي‌ طرح‌هاي‌ پژوهشي‌، بنيادي‌، كاربردي‌ و توسعه‌اي ‌در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ علوم‌ و فناوري‌ مواد و مصنوعات‌ پليمري‌
- فن‏آوري و تدوين دانش‎هاي فني در زمينه علوم و فناوري پليمر 
- مشاركت در توليد جهاني علم و حركت در‎ مرزهاي دانش 
- نوآوري فناوري در زمينه علوم و مهندسي پليمرها 
- كمك‌ به‌ تربيت‌ نيروي‌ انساني‌ محقق‌ با ايجاد دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دورة فوق ليسانس و دكتري و همكاري با ساير دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي داخل و خارج كشور براي ايجاد دوره ‏هاي مشترك 
- برپايي‌ دوره‌هاي‌ آموزش‌ كوتاه‌ مدت‌ به‌ منظور ارتقاء، سطح‌ دانش‌ و مهارت‌ كاركنان‌ صنايع‌ پليمري‌ 
- ايجاد واحد اطلاعات‌ علمي‌ و فني‌ و انتشار نتايج‌ بدست‌ آمده‌ از پروژه‌هاي‌ تحقيقاتي‌ 
- ايجاد ارتباط بيشتر بين تحقيقات بنيادي و كاربردي و اهداف ملي 
- فراهم آوردن موقعيت‎ها توانائي ها و مجال دست يافت براي دانشمندان و مهندسان اين رشته علمي 
- تهيه‌ بانك‌ اطلاعات‌ علمي‌ و فني‌ پليمري‌ به‌ منظور تسهيل‌ در انتقال‌ اطلاعات‌ 
- ارتباط با ديگر مؤسسات‌ علمي‌ و پژوهشي‌ داخل‌ و خارج‌ كشور از طريق‌ برقراري‌ سمينار، مبادله محقق‌ و اجراي‌ طرح‌هاي‌ پژوهشي‌ مشترك‌ با رعايت‌ ضوابط مربوطه‌ 
- مطالعه‌ و پيشنهاد روش‌هاي‌ پاك‌سازي‌ محيط زيست‌ از ضايعات‌ پليمري‌ 
- آموزش‌ الگوي‌ صحيح‌ مصرف‌ مواد پليمري‌ 
- ارتقاء سطح‌ دانش‌ عمومي‌ از طريق‌ انتشار كتب‌ و نشريات‌ علمي‌ 
- معرفي‌ محصولات‌ جديد پليمري‌ با توجه‌ به‌ كاربرد آنها 
- كسب‌ دانش‌ فني‌ در زمينه‌ توليد پليمرها 
- مشاركت‌ در طراحي‌ و اجراي‌ طرحهاي‌ ملي‌ 
- شناسايي‌ نيازهاي‌ فني‌ صنايع‌ پليمري‌ و اجراي‏ طرح‌هاي‌ تحقيقاتي‌ مرتبط 
- اجراي‌ طرحهاي‌ نيمه‌ صنعتي‌ 
- توليد محصولات‌ پليمري‌ و تدوين‌ روش‌ فناوري‌ 
- كمك‌ به‌ استاندارد نمودن‌ محصولات‌ و صنايع‌ پليمري‌ 
- همكاري همه‎ جانبه با انجمن پليمر ايران 
- ايجاد مركز رشد وابسته به پژوهشگاه براي استفاده نخبگان و فناوران و كارآفرينان بخش خصوصي 
- ايجاد پژوهشكده پتروشيمي و همكاري همه جانبه با صنعت پتروشيمي ايران 
- نهايتاً ايجاد يك پژوهشگاه مجهز پيشرفته كه بتواند در عرصه علوم، فناوري و مهندسي پليمرها با مراكز پيشرفته جهاني رقابت كند.