برگزاری نشست معاونت توسعه و مدیریت منابع با واحدهای اداری، مالی و عمرانی

 

دکتر برزین معاون توسعه و مدیریت منابع در سه نشست جداگانه با  واحدهای اداری، مالی و عمرانی ضمن تبادل نظر در خصوص فعالیت های جاری در این حوزه به تشریح اهداف معاونت توسعه و مدیریت منابع در سه حوزه اداری، مالی  و عمرانی پرداخت.

در این نشست صمیمانه شرکت کنندگان در جلسه نیز به بیان نقطه نظرات خود در این حوزه ها پرداختند.