ثبت 2 اختراع جدید

 

بنا به گزارش معاونت پژوهشی دو طرح زیر ثبت اختراع شدند:

طرح ساخت پلي بوتن 1 تك نظم و طرح محافظ تك لايه پليمري مقاوم به اكسيژن و بخار آب براي روكش بيروني انواع بسته بندي که به ترتیب  دکتر شکوفه حکیم و دکتر مژگان میرزاطاهری اجرای آنها را به عهده دارند.