اتمام دو طرح پژوهشی

 

طرح پسا دكتراي دكتر درج به استاد راهنمايي دكتر سماحه سادات سجادي با عنوان «حذف و تخريب كاتاليستي مواد شيميايي از محيط آبي» و طرح «تهیه فیلامنت های رسانا برای کاربرد در پرینترهای سه بعدی» که دکتر رضادوست اجرای آن را به عهده داشت، با موفقیت خاتمه یافتند.