خلاصه  پرونده ارتقاء

گزارش نامه علمی عضو هیئت علمی  پژوهشی - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

کاربرگ شماره 3 مربوط به بند 3-1

براي اطلاع از ليست نشريات معتبر و نامعتبر مندرج در سايت وزارت علوم به اين آدرس https://rppc.msrt.ir/fa   مراجعه نمایید.

جدول ضریب تاثیر متوسط