كميته منتخب پژوهشگاه    

كميته منتخب پژوهشگاه طبق ماده 11 دستورالعمل طرز تشكيل هيات مميزه موسسه و وظايف واختيارات آن مصوب 1401/1/6  تشكيل مي‌شود. كميته موظف است فعاليت‌هاي سه گانه متقاضي ارتقاي مرتبه علمي (مواد3،2 و 4 آيين نامه ارتقاي مرتبه) را بررسي و امتيازدهي كند و در صورت احراز شرايط و كسب حداقل امتيازهاي تعيين شده در آيين نامه ارتقاي مرتبه و شيوه نامه مربوط، پرونده را طي ساير مراحل ارزيابي به دبيرخانه هيات مميزه ارجاع كند.

تركيب اعضاي كميته منتخب پژوهشگاه:

1. آقاي دكتر حمید یگانه  - معاون پژوهشي (دبير كميته)

2. رئيس پژوهشكده - رئيس كميته (حسب پژوهشكده محل اشتغال عضو هيات علمي)

3. آقاي دكتر ميرحميدرضا قريشي عضو كميسيون تخصصي فني مهندسي هيات مميزه (براي پرونده‌هاي گروه فني و مهندسي)

4. آقاي دكتر شهرام مهدی‌پور عضو كميسيون تخصصي علوم هيات مميزه (براي پرونده‌هاي گروه علوم)

5. دو تن از اعضاي هيأت علمي متخصص در رشته تخصصي متقاضي به تاييد شوراي پژوهشي

 كارشناس كميته منتخب: اكرم حسن نژاد