معرفي كميته منتخب پژوهشگاه    


كميته منتخب پژوهشگاه طبق ماده 11 دستورالعمل طرز تشكيل هيات مميزه موسسه و وظايف واختيارات آن مصوب 6/7/95  تشكيل مي‌شود. كميته موظف است فعاليت‌هاي سه گانه متقاضي ارتقاي مرتبه علمي (مواد3،2 و 4 آيين نامه ارتقاي مرتبه) را بررسي و امتيازدهي كند و در صورت احراز شرايط و كسب حداقل امتيازهاي تعيين شده در آيين نامه ارتقاي مرتبه و شيوه نامه مربوط، پرونده را طي ساير مراحل ارزيابي به دبيرخانه هيات مميزه ارجاع كند.


تركيب اعضاي كميته منتخب پژوهشگاه:

1-    آقاي دكتر حمید یگانه  - معاون پژوهشي (دبير كميته)

2- رئيس پژوهشكده رئيس كميته (حسب پژوهشكده محل اشتغال عضو هيات علمي)

3- آقاي دكتر ميرحميدرضا قريشي رئيس كميسيون تخصصي فني مهندسي هيات مميزه (براي پرونده‌هاي گروه فني و مهندسي)

3-    آقاي دكتر جلال برزین عضو كميسيون تخصصي علوم هيات مميزه (براي پرونده‌هاي گروه علوم)

4-    دو تن از اعضاي هيأت علمي متخصص در رشته تخصصي متقاضي به تاييد شوراي پژوهشي

 كارشناس كميته منتخب: اكرم حسن نژاد