لیست شماره تماس کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه ها

آزمايشگاه / کارگاه

شماره تماس

آزمايشگاه  طيف سنجي   ATR- FTIR

48662075

آزمايشگاه  آناليز حرارتي

TGA- HDT

48662074

آزمايشگاه  آناليز حرارتي

Cp- DSC

48662073

آزمايشگاه  كروماتوگرافي

HPLC – GC – DLS- GPC

48662154

48662151

آزمایشگاه خواص مکانیکی

48662249

آزمايشگاه  خواص فيزيكي هدایت الكتريكي نفوذ پذیری گازی

48662152

آزمایشگاه خواص دینامیک - مکانیک

48662145

آزمايشگاه  SEM – EDX -AFM

48662135

آزمايشگاه  XRD و SAXS

48662136

آزمايشگاه  NMR

48662139

آزمايشگاه  رئولوژی اندازه گیری ویسکوزیته

48662373

دفتر ارتباط با صنعت

48662097

آنالیز و شناسایی

48662076

48662138

مسئول لبزنت

48662136