:

 

دو مقاله اعضای هیئت علمی پژهشگاه در خرداد ماه توانسته بالاترین ضریب تاثیر را در میان مقالات منتشر شده توسط اعضای هیئت علمی به خود اختصاص دهد.

مقاله Selective oxidation of benzene to phenol using functionalized membrane via Fenton-like process که توسط دکتر سید علی  قدیمی و مقاله Potential use of deep eutectic solvents (DESs) to enhance anhydrous proton conductivity of Nafion 115® membrane for fuel cell applications که توسط دکتر فریدون محمدی در مجله Journal of Membrane Science به چاپ رسیده اند، ضریب تاثیر7.15 را به خود اختصاص داده اند.