نام کارشناس

شماره آزمایشگاه

ایمیل

 

خانم مهندس

فاطمه طارمی

48662076

48662138

F.Taremi@ippi.ac.ir


خانم مهندس

الهام زمانی فراهانی

48662075

E.Zamani@ippi.ac.ir


آقای مهندس

محسن اصل رحیمی

48662373

M.Rahimi@ippi.ac.ir


خانم دکتر

معصومه مسعودی

48662145

m.masoudi@ippi.ac.ir


خانم مهندس

مریم خسروی

48662135

m.khosravi@ippi.ac.ir


خانم دکتر

زهرا کلانتری

48662139

Z.Kalantari@ippi.ac.ir


خانم مهندس

لیلا بزاز تولمی

48662136

L.Tolami@ippi.ac.ir


آقای مهندس

میثم باریکانی

48662154

48662151

me.barikani@ippi.ac.ir


خانم دکتر

حدیث کولیوند

48662154

h.kolivand@ippi.ac.ir


خانم دکتر

آرزو نوری

48662152

A.Nouri@ippi.ac.ir


آقای مهندس

آرش علیزاده

48662249

A.Alizadeh@ippi.ac.ir


خانم مهندس

ریحانه باژرنگ

48662073

R.Bazhrang@ippi.ac.ir


آقای مهندس

علی کاظمی

48662074

A.Kazemi@ippi.ac.ir


آقای حسن یحیوی

48662246

H.Yahyavi@ippi.ac.ir


خانم مهندس

زهرا پورحسن

48662144

z.pourhasan@ippi.ac.ir