گروه برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي

 
هدف
الگويابي، شناسايي فرآيندهاي حاكم بر نظام پژوهش و فناوري پژوهشگاه، برنامه ريزي و هدفگذاري بر اساس شاخص‌هاي عملكردي و شناسايي نقاط قوت و ضعف سيستم بر اساس برنامه هاي مصوب و پايش مستمر فرآيندها
 
ساختار سازماني
مدیریت برنامه‌ريزي، نظارت و ارزيابي مستقيماً با رياست پژوهشگاه در ارتباط بوده و در 4 حوزه اصلي فعاليت دارد: آمار، برنامه ريزي، تضمين كيفيت و كنترل پروژه


وظایف مدیریت برنامه ­ریزی، نظارت و ارزیابی

-         اجرای مصوبات و دستورالعمل­های شورای نظارت وارزیابی آموزش عالی.

-         جمع­آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه و تحلیل داده­ها و دسنه­بندی اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی.

-         همکاری با گروه­های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

-         تهیه برنامه­های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پژوهشگاه و ارائه آن به شوراهای مربوطه.

-         تهیه و تنظیم برنامه­های اجرایی به منظور اجرای دقیق پروژه­ها طبق برنامه­های زمان­بندی شده.

-         نظارت و پیگیری و کنترل چگونگی اجرای پروژه­های مصوب با ارائه سیستم­های کنترل.

-         ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، اجرایی و میزان کارائی برنامه­ها و مقررات و تهیه گزارشات مربوط براساس عوامل و شاخص­های تعیین شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و ارائه آن به ریاست پژوهشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

-         جمع­آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، اجرایی و ... در پژوهشگاه.

-         ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی و مدیریت نظارت و ارزیابی پژوهشگاه.

-         ارزیابی روش تدریس اعضاء هیأت علمی پژوهشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب­ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی از طریق تکمیل فرمهای پرسشنامه توسط دانشجویان و نظرخواهی از دانش آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در پژوهشگاه.

-         بررسی و تصویب طرحهای مربوط به نظارت و ارزیابی پژوهشگاه.

-         بررسی وضعیت آموزشی، پژوهشی و رفاهی اعضاء آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه و یافتن شاخصها و عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آموزش و پژوهش.

-         بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروههای پژوهشی، پژوهشکده­ها و واحدهای تابعه پژوهشگاه و ارائه گزارش به معاونت­های ذی­ربط پژوهشگاه.

-         بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش و پژوهش در پژوهشگاه و ارائه طرحهای مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش پژوهشگاه.

-         ارتباط با دانشگاههای معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاشها و دستاوردهای نوین در زمینه نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهشگاه و استفاده بهینه از آن.

-         نظارت و ارزیابی منظم فعالیتهای مدیران پژوهشگاه با هماهنگی و همکاری معاونت­های ذی­ربط.

-         برگزاری دوره­ها و کارگاههای آموزشی برای اعضای هیأت علمی، مدیران و کارشناسان ذی­ربط پژوهشگاه در جهت ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، اجرایی و ... پژوهشگاه با هماهنگی معاونت­های مربوط.

-         انجام بررسی­های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه­های درسی و آموزشی و ارائه پیشنهاد به معاونت­های پژوهشی و فناوری پژوهشگاه.

-         تهیه آئین­نامه و دستورالعملهای لازم در زمینه مربوط.

-         نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات پژوهشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست پژوهشگاه و یا معاونت­های ذی­ربط.

-         انجام سایر امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از طرف ریاست پژوهشگاه.

 

 فعاليتها

1.جمع‌آوري اطلاعات و طبقه‌بندي آنها و به‌روزرسانی آخرين اطلاعات آماري

 • ارائه آمار و اطلاعات براساس نياز رياست پژوهشگاه
 • همكاري در تامين نيازهاي آماري افراد، سازمان‌ها و نهادها در چهارچوب ضوابط و مقررات اداري
 • پردازش آمار جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزارهاي مربوطه جهت تهيه گزارش‌های عملكرد ساليانه پژوهشگاه
 • نظارت بر سامانه اطلاعات اعضای هیات علمی

2. اهم فعاليت‌هاي حوزه برنامه‌ريزي

 • الگويابي، طراحي و تدوين برنامه‌هاي راهبردي و ساليانه پژوهشگاه
 • تدوين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد و بازنگري آنها
 • نظارت بر اجراي صحيح برنامه‌ها و ارزيابي ادواري اهداف كمي و كيفي
 • برنامه‌ريزي جهت طراحي سيستم‌ها، فرآيندها و تهيه دستورالعمل‌ها و روش‌هاي انجام كار
 • تجزيه، تحليل و آسيب‌شناسي ساختار سازماني در پژوهشگاه و ارائه پيشنهاد اصلاحي به منظور درج در برنامه‌هاي كوتاه و بلندمدت پژوهشگاه
 • برنامه‌ريزي جهت طراحي، تدوين و استقرار سيستم مديريت عملكرد
 • تجزيه وتحليل گزارشات دوره‌اي از ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني

3.اهم فعاليت‌هاي حوزه تضمين كيفيت

 • تدوین دستورالعمل و طراحي نرم‌افزار تخصیص پژوهانه (Grant) اعضای هیات علمی پژوهشگاه
 • پیاده‌سازی الزامات استقرار استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18001: 2007 به منظور اخذ گواهینامه از مرجع اعتباردهی معتبر
 • استقرار و نگهداري ‌استاندارد سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008 و پایش مستمر فرآیندها
 • تعيين خط‌مشي و اهداف كيفي پژوهشگاه
 • تدوين دستورالعمل‌هاي كاري و ساير اسناد سيستم مديريت كيفيت
 • تجزیه و تحلیل مشاهدات بدست آمده از مميزي‌هاي داخلي و خارجي در راستای بهبود کیفیت
  و شناسايي نقاط بهبود و ارائه پيشنهادهاي لازم در خصوص بهبود عملكرد
 • برگزاری ممیزی‌های داخلی

4. اهم فعاليت‌هاي حوزه كنترل پروژه

 • ارائه برنامه زمان‌بندي اجراي پروژه به مجري طرح پيش از اجراي پروژه
 • كنترل هزينه‌اي و زماني پروژه‌ها
 • تهيه گزارش‌هاي متنوع تفصيلي از پروژه‌ها جهت ارائه به مديريت
 • به‌روزرساني بانك اطلاعاتي پروژه‌ها
 • شناسايي عوامل و علل تاخير پروژه‌ها به منظور تصميم‌گيري به مديريت
 • استانداردسازي اطلاعات پروژه ها
 • تهيه آيين‌نامه‌هاي مرتبط با پروژه ها و جاري نمودن آنها
 • اجراي روش‌هاي اجرايي مرتبط جهت پيشرفت واقعي پروژه‌ها

دستاوردهاي اخير 

 • انجام مطالعات مربوط به ارتباطات سازماني مناسب با ساختار سازماني
 • ايجاد هماهنگي با واحدهاي مختلف سازمان به منظور تدوين شاخص‌هاي ارزيابي در راستاي برنامه اجرايي سال جاري
 • تهيه گزارش برنامه‌ريزي استراتژيك پژوهشگاه برمبناي كارت امتيازي متوازن
 •  بسترسازي براي شناسايي فرآيندهاي سازمان در قالب كارت امتيازي متوازن و طراحي سيستم‌هاي اطلاعاتي لازم
 • بسترسازي براي توسعه سيستم‌هاي بهبود بهره وري

نام و نام خانوادگي

عنوان

ايميل

شماره تماس

 

محمدعلي نيكوئي

مدير برنامه‌ريزي، نظارت و ارزيابي

M.Nikouei@ippi.ac.ir

48662006

 

آمنه يوسفي

كارشناس كنترل پروژه

Am.Yousefi@ippi.ac.ir

48662133

 

شبنم حق‌دين

كارشناس ارزيابي

S.Haghdin@ippi.ac.ir

48662024

 

مهيا عسگرشهبازي

كارشناس برنامه‌ريزي

Ma.shahbazi@ippi.ac.ir

48662263

 

سولماز دانشگر

كارشناس تضمين كيفيت

S.Daneshgar@ippi.ac.ir

 48662314