معرفي هیئت اجرايي جذب

در اجراي مصوبه  608 مورخ 19/4/1386  شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص تشكيل هیئت عالي جذب اعضاي هیئت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور و به منظور ساماندهي جذب اعضاي هیئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي دولتي و غيردولتي و بهينه‌سازي و يكنواختي فعاليت‌هاي فرايند جذب و جلوگيري از اعمال سليقه‌هاي فردي، شيوه‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي مذكور كه در جلسات هیئت عالي جذب مصوب گرديده است.

اميد است با اجراي دقيق اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها و تكميل فرم‌هاي الكترونيكي مربوطه، از پراكنده كاري‌ها و اختلاف رويه‌ها جلوگيري و زمينه جذب اساتيد صالح و مؤمن و معتقد به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و تحقق دانشگاه تمدن‌ساز اسلامي فراهم گردد.

دبيرخانه هیئت اجرايي جذب هیئت علمي پژوهشگاه فعاليت خود را از آبان ماه 1389 آغاز نموده است و هرسال در دو نوبت فراخوان جذب هیئت علمي (بهمن و شهريور) در صورت نياز گروهها و پژوهشكده‌ها شركت مي نمايد.

وظايف هیئت اجرايي جذب و يا مواردي كه در هیئت اجرايي جذب مورد بررسي قرار مي‌گيرد

 • بررسی پرونده های مربوط به تعیین صلاحیت علمی و عمومی کارشناسان متقاضی تبدیل وضعیت به عضو هیأت علمی و ارسال به هیأت اجرایی جذب.
 • انجام اقدامات لازم به منظور شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیئت علمی در گروه های پژوهشی.
 • انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیئت علمی پژوهشگاه.
 • اجرای آئین نامه ها و مقررات مربوط در خصوص نحوه و چگونگی استخدام و یا تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی - آزمایشی، رسمی - قطعی، هیئت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیئت علمی پژوهشگاه.
 • انجام بررسی های لازم به منظور تأیید صلاحیت علمی و عمومی اعضای هیئت علمی متقاضی استخدام در پژوهشگاه و متقاضیان بورس تحصیلی در ارائه به هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی پژوهشگاه.
 • ارائه گزارشات مستمر و دوره ای حسب مورد به هیئت اجرایی و هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی.
 • شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هیئت علمي در گروه‌هاي پژوهشي
 • انجام فراخوان عمومي براي جذب هیئت علمي
 • تصميم‌گيري در خصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هیئت علمي(قراردادي، پيماني، رسمي آزمايشي و قطعي، طرح سربازي، مأموريت و انتقال اعضاي هیئت علمي
 • اعلام نظر در جذب اعضاي هیئت علمي و متقاضيان بورس از لحاظ توانايي علمي و صلاحيت عمومي
 • نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات استخدام
 • تعيين اعضاي كارگروه هاي بررسي صلاحيت علمي جهت متقاضيان:

بدو استخدام

تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي

تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي

 


نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

اکرم حسن نژاد

مسوول دبیرخانه

A.Hasannezhad@ippi.ac.ir

48662060

 

فرزانه قیصری

کارشناس دبیرخانه

F.Gheysary@ippi.ac.ir

48662131

 

مریم حیدری نسب

کارشناس دبیرخانه

M.Heydarinsab@ippi.ac.ir

48662131

 

آدرس دبيرخانه: تهران: كيلومتر 15 اتوبان تهران - كرج، خروجي شماره 15، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران، صندوق پستي 115/14965، دبيرخانه هیئت اجرايي جذب

تلفن:44787079   
دورنگار: 44787023

ایمیل : jazb@ippi.ac.ir