مسئول آزمایشگاه: معصومه مسعودی

شماره تماس : 48662145-021

ایمیل:  DMTA@ippi.ac.ir m.masoudi@ippi.ac.ir  ,  

 

آزمايشگاه آناليز خواص ديناميك- مكانيكي

(Dynamic-Mechanical Analysis Laboratory)

 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران به منظور تكميل سيستم هاي آناليز دستگاهي خود آزمايشگاه تحليل خواص ديناميك - مكانيكي را به دستگاه هاي DMA-Triton،DMA- Mettler  Toledo مجهز نموده است. به عبارت ساده تر آنالیز DMA، اعمال نيروي نوساني به يك نمونه و تحليل پاسخ  نمونه به آن است. مدول ذخیره (Storage Modulus)، مدول اتلافی (Loss Modulus) و فاکتور اتلاف (tan Damping) مواد پليمري كه ناشي از خصلت ويسكو الاستيك آنها است، در اين آزمون مورد بررسي قرار مي گيرند. در اين آزمون، نمونه درحالتهاي مختلف مثل خمشي، كششي، برشي و فشاري در شرايط همدما (Isothermal) و يا غير همدما (Non- Isothermal)  دركرنش بسيار كم به گونه اي كه ماده در ناحيه ويسكو الاستيك خطي خود قرار داشته باشد، تحت تنش هاي دوره اي با فركانس مشخص (استاندارد 1 Hz) قرار گرفته و تغييرات مدول ذخيره اي(Storage modulus) ، مدول اتلافي (Loss modulus) و فاكتور اتلاف (tan δ) كه نسبت مدول اتلافي به مدول ذخيره اي است، برحسب دما اندازه گيري مي شوند. با استفاده از اين آزمون انتقالهاي α،β ،γ  و غيره كه ناشي از حركتهاي مختلف نشات گرفته از زنجيراصلي و يا گروههاي جانبي قرار گرفته برروي آن مي باشد، مشاهده مي شوند. در ضمن دماي انتقال شيشه اي  (Glass-rubber transition temperature) كه به صورت خلاصه Tg ناميده مي شود و دمايي است كه در آن دما مدول ذخيره ی نمونه افت ناگهاني از خود نشان داده و فاکتور اتلاف، افزايش شديدي مي يابد، نيز توسط اين تكنيك قابل محاسبه و تجزيه و تحليل مي باشد.

 

  • نوع، شكل وابعاد نمونه ها:

مد آزمون

ضخامت (mm)

عرض (mm)

طول (mm)

تعداد آزمونه

مثال

کششی

کمتر از 1

5-8

35

3

فیلم

خمشی

Single/Dual

1-2

5-8

35

3

پلاستیک / لاستیک

3 point

2-3

5-8

35

3

کامپوزیت

فشاری

با آزمایشگاه هماهنگ شود

5-8

5-8

3

فوم/ ژل

برشی

کمتر از 2

7-8

7-8

6

هیدروژل، چسب و ...

 

 

·         شرایط آزمون

v محیط آزمون: هوا

v محدوده دمایی قابل انجام: 150- تا 250 درجه سلسیوس

v محدوده فرکانسی:  تا 180 هرتز

v سرعت افزایش دما یا گام افزایش فرکانس توسط مشتری تعیین می شود.

v نمونه ها هرگز نباید در دمای آزمون ذوب شده یا شره کنند.

v هرگونه ناصافی و غیریکنواختی در ابعاد نمونه موجب ایجاد خطا در نتیجه آزمون می گردد.

v  نمونه هايي كه به صورت پودري هستند نيز براي تعيين Tg می توانند مورد استفاده قرار بگيرند.

 

  • استانداردهاي مورد استفاده:

ASTM E1640: Standard Test Method for Assignment of the Glass Transition Temperature by Dynamic Mechanical Analysis

ASTM D5023: Standard Test Method for Plastics: Dynamic Mechanical Properties: in Flexure (Three Point Bending)

ASTM D5026: Standard Test Method for Plastics: Dynamic Mechanical Properties: in Tension

 

  • دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاهي:

 

·         DMA-Mettler Toledo (DMA1, Made in Switzerland)

·         DMA-Triton (Tritec 2000, Made in England)