مسئول آزمایشگاه: زهرا عيسي آبادي

شماره تماس : 48662145-021

ایمیل :   z.issaabadi@ippi.ac.ir

آزمايشگاه آناليز ديناميك- مكانيكي

(Dynamic-Mechanical Analysis Laboratory)

 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران به منظور تكميل سيستم هاي آناليز دستگاهي خود آزمايشگاه تحليل ديناميك - مكانيكي را به دستگاه هاي DMA-Triton، DMA1 - mettler- toledo   ،DMTA-PL مجهز نموده است. DMA به عبارت ساده اعمال نيروي نوساني به يك نمونه و تحليل پاسخ  نمونه به آن است. مدول ماده (Modulus) و ميزان اتلاف انر‍‍ژي (Damping) مواد پليمري كه ناشي از خصلت ويسكو الاستيك آنها است، در اين آزمون مورد بررسي قرار مي گيرند. در اين آزمون، نمونه درحالتهاي مختلف چون خمشي، كششي، برشي و فشاري در شرايط همدما (Isothermal) و يا غير همدما (Non- Isothermal) دركرنش بسيار كم  به گونه اي كه ماده در ناحيه ويسكو الاستيك خطي خود قرار داشته باشد، تحت تنشهاي دوره اي با فركانس مشخص (استانداردHz ( 1) قرار گرفته و تغييرات مدول ذخيره اي (Storage modulus)، مدول اتلافي (Loss modulus) و فاكتور اتلاف (tanδ) كه نسبت مدول اتلافي به مدول ذخيره اي است، برحسب دما اندازه گيري مي شوند. با استفاده از اين آزمون انتقالهاي α،β ،γ و غيره كه ناشي از حركتهاي مختلف نشات گرفته از زنجيراصلي و يا گروههاي جانبي قرار گرفته برروي آن مي باشد، مشاهده مي شوند. در ضمن دماي انتقال شيشه اي  (temperature Glass-rubber transition) كه به صورت خلاصه  ناميده مي شود و دمايي است كه در آن دما مدول ذخيره اي نمونه افت ناگهاني از خود نشان داده و ميزان اتلاف افزايش شديدي مي يابد، نيز توسط اين تكنيك قابل محاسبه و تجزيه و تحليل مي باشد.

  • نوع، شكل وابعاد نمونه ها:

نمونه هاي پلاستيكي، لاستيكي و كامپوزيتي كه به شكل مكعب مستطيل ( به ابعاد  ضخامت: (3-1) ميليمتر، پهنا: (10-5) ميليمتر و طول: (40-30) ميليمتر باشند)، تهيه شده اند، در حالتهاي تيرك يك سرگيردار (Single cantilever beam)، تيرك دو سرگيردار (Dual cantilever beam)، خمش سه نقطه اي (Three point bending)، كشش (Tension) و فشاري (Compression) مورد استفاده قرار مي گيرند. نمونه هايي كه به شكل فيلم با ضخامتهاي بسيار كم هستند (mμ300-10) تنها در حالت كشش آزمايش مي شوند. در ضمن نمونه هايي كه به  صورت استوانه اي ازجنس لاستيك، فوم و يا ژل مي باشند، در حالتهاي فشاري و برشي مورد بررسي قرارگرفته و بايد در حالت برشي قطر و ارتفاع نمونه ها به ترتيب 6  و10 ميليمتر و در حالت فشاري قطر و ضخامت نمونه ها بين 5 تا10 ميليمتر باشد.
 نمونه هايي كه به صورت پودري هستند نيز براي تعيين دقيق مورد آزمايش قرار گرفته و به اين منظور تكنيك ويژه اي در آزمايشگاه مورد استفاده قرار مي گيرد.

  • استانداردهاي مورد استفاده:

ASTM E1640-2018: Standard Test Method for Assignment of the Glass Transition Temperature by Dynamic Mechanical Analysis

ASTM E5023-2015: Standard Test Method for Plastics: Dynamic Mechanical Properties: in Flexure (Three Point Bending)

ASTM D5026-2015: Standard Test Method for Plastics: Dynamic Mechanical Properties: in Tension

  • دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاهي:

  Name: DMA1(mettler- Toledo), Model: stare system, Made in Sutherland
  Resolution: Temperature: 0.1°C, Displacement: 1%, Frequency: 1%

Name: DMA-Triton, Model: Tritec 2000 DMA, Made in England,

Resolution: Temperature: 0.1°C, Displacement: 1%, Frequency: 1%

  Name: DMTA-PL, Model: Polymer Laboratory, Made           in  England,
   Resolution: Temperature: 0.1°C, Displacement: 1%, Frequency: 1%