آزمایشگاه کروماتوگرافی
کروماتوگرافی، یکی از جذابترین و پرکاربردترین شیوه جداسازی مواد تجزیه‌ای می باشد، که قدمتی بیش از صد سال دارد. در روش­ های کروماتوگرافی جداسازی‌هایی را که به روش‌‌های دیگر خیلی مشکل می‌باشند، براساس اختلاف در سرعت مهاجرت اجزای مختلف نمونه قابل انجام است. زیرا اختلافات جزئی موجود در رفتار اجسام در جریان عبور آن‌ها از یک سیستم کروماتوگرافی چندین برابر می‌شود‌. هر قدر این اختلاف بیشتر شود، قدرت جداسازی مواد بیشتر و برای انجام جداسازی مواد، نیاز کمتری به وجود اختلافات دیگر خواهد بود.
معرفی آزمایشگاه‌ کروماتوگرافی پژوشگاه درحال حاضر خدمات قابل ارائه پژوهشگاه پلیمر وپتروشیمی ایران شامل GPC,GC/MASS, HPLC می باشد.
نام دستگاه: GPC (آبی/ بافرسدیم نیترات 0.1مولار)
 • نام دستگاه: GPC (آلی/THF)
 • مدل وشرکت سازنده: Agilent-1100 series
 • اندازه‌ده: اندازه‌گیری متوسط وزن مولکولی  و توزیع وزن مولکولی
 • ستون مورد استفاده: PL gel -MIXD C
 • محدوده کاری: (500-1,000,000) PS
 • مدل وشرکت سازنده: Agilent-1100 series
 • اندازه‌ده: اندازه‌گیری متوسط وزن مولکولی  و توزیع وزن مولکولی
 • ستون مورد استفاده: PL gel -MIXD C
 • محدوده کاری: (5000-700,000) Pollulan
نام دستگاه: Gas chromatography- Mass spectrometr
 • مدل و شرکت سازنده: گاز کروماتوگراف (Agilent-6890) و اسپکترومترجرمی (Agilent 5973)
 • خدمات قابل ارائه: اندازه گیری کمی وکیفی ترکیبات -تهیه طیف کروماتوگرام جرمی
 • واحد اندازه گیری:ppb & ppm
 • محدودیت های دستگاه: نمونه هایی قابل انجام هستند که از لحاظ دمایی (نقطه جوش سنگینترین جزء ) در محدوده کاري دستگاه بوده، فاقد آب باشند و از لحاظ وزن مولکولی در گستره کاري دستگاه   GC  قرار بگیرند.
   شرایط لازم برای اقلام آزمون :
حدود یک گرم نمونه جهت آنالیزکافی می باشد.
نمونه درون ظرف مناسب قرار گرفته به گونه‌ای که قابل بردداشت و فاقد هر گونه حلالی باشد، تمامی مشخصات مربوط به نمونه اعم از شرایط نگهداری در فرم مربوطه ثبت گردد.)در حال حاضر دستگاه GPC درحال سرویس دهی می باشد.

دانلود فرم اطلاعات تكميلي نمونهgpc