مسئول آزمایشگاه: الهام زمانی- فاطمه طارمی
شماره تماس : 48662075-021
ایمیل Spectroscopy.lab@ippi.ac.ir


معرفی آزمایشگاه‌
این آزمایشگاه شامل تجهیزات UV-VISIBLE , ATR, FTIR   می باشد.
دستگاه FTIR  :
  دو مدل دستگاه FTIR  در آزمایشگاه طیف سنجی پژوهشگاه پلیمر موجود می باشد.مدلEquinox 55   و مدل TENSOR II

 که هر دو دستگاه  ساخت کمپانی  BRUKER  آلمان می باشند.

با استفاده از این دستگاه طیف FTIR نمونه ها در محدوده cm-1 400-4000  بدست می آید. بررسی هایی که برروي نمونه بایستی پیش از شروع کار انجام گردد عبارتند از:
-نمونه ها آب و رطوبت نداشته باشند-
 -نمونه هاي فیلمی به صورت فیلم نازك و شفاف باشند تا نور به خوبی عبور کند.

- ضخامت فیلم نباید بیشتر از 30  میکرون باشد.
-نمونه های پودری باید پودر ریز و خشک باشند.
  FTIR-ATR:
 مدل GOLDEN GATE ساخت کمپانی SPECAC انگلیس می باشد. روش انعکاسی FTIR  می باشد. در این روش سطح نمونه بررسی میگردد. منشور مورد استفاده Zn-Se است. نمونه های مورد بررسی شامل فیلم و پودرمی باشند. مایعات در محدوده pH 9-5 انجام پذیر می باشند.نمونه های چند لایه با این روش قابل بررسی هستند.


دستگاه اسپکتروسکوپی  ماورا بنفش :uv-visible
  مدل دستگاه LAMBDA 365  ساخت شرکت PerkinElmer ایالات متحده آمریکا است.  این دستگاه قادر به اندازه گیری میزان عبور و جذب نمونه های مایع و فیلم در ناحیه 190تا 1100  نانومتر است.  همچنین جذب نمونه های پودری تیره  و جامد در مد انعکاسی قابل انجام است. با این دستگاه میتوان سینتک واکنش یعنی میزان جذب با گذشت زمان را نیز بررسی کرد.