معاونت فناوري

معاونت فناوري  در اركان سازماني پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در سال 1387 به منظور ايجاد تحول اساسي در راهبردهاي فناوري و پژوهش و كمك به صنعت كشور براي دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته و ارتقاي كيفيت و كميت عمليات صنعتي تاسيس گرديد.

شايان ذكر است فعاليت‌هاي مرتبط با حوزه  فناوري پيش از تشكيل اين  معاونت  در ساختار معاونت پژوهشي و پژوهشكده‌هاي پژوهشگاه انجام مي گرفته است.

ساختار سازماني معاونت فناوري

معاونت فناوري پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در ساختار سازماني فعلي متشكل از مديريت ارتباط با صنعت و مراكز علمي، واحد كامپيوتر و شبكه ،اداره انتقال فناوري و اداره پايلوت مي باشد. ساختار جديد معاونت فناوري در دست بررسي مي باشد.

وظايف معاونت فناوري

معاونت فناوري به منظور ساماندهي، سازماندهي و استقرار نظام نوآوري، فناوري در صنعت پليمر و صنايع وابسته و نيل به ساختار فناور محور از طريق تحقيقات و در تعامل با واحدهاي عملياتي و اجرايي در سطح صنعت، نقش سياستگذاري، تعيين اهداف، راهبردها و تصويب طرح‌هاي كلان و موضوعي صنعت پليمر، محقق ساختن اهداف و نيز اجرايي نمودن نظام تحقيقاتي در سطح گروه‌هاي پژوهشي و كنترل آنها را بر عهده دارد. اين نقش با نهادينه سازي و هماهنگي شوراي فناوري و كارگروه‌هاي تخصصي جهت انجام بهينه فعاليت‌هاي پژوهش و فناوري و اثربخش نمودن آنها محقق مي‌گردد.

وظايف سياست گذاري

الف- تلفيق، يكپارچه سازي و تدوين نهايي نقشه راه  فناوري پژوهشگاه و تعيين  نقش گروه‌هاي پژوهشي  در آن
ب-   اداره شوراي فناوري در راستاي برنامه راهبردي پژوهشگاه

پ-  بهره برداري از نتايج تحقيقات قبلي و آينده‌نگاري انجام شده به منظور تبيين و استفاده در سياست‌ها و برنامه‌هاي پيشنهادي

ت-  تهيه و تدوين مقررات و سازوكارهاي مورد نياز فناوري متناسب با مأموريت‌ها، اهداف و برنامه‌هاي عملياتي پژوهشگاه به منظور روان سازي توسعه فناوري و بهره‌برداري از نتايج آنها

ث-  فراهم آوردن ساز و كارهاي لازم براي برنامه‌ريزي،ارايه ساختار و قوانين و مقررات مرتبط با برون‌سپاري
وظايف حمايت از تجاري‌سازي فناوري

الف- جلب و جذب سرمايه گذاري‌هاي داخلي و خارجي در راستاي توسعه فناوري در علوم پليمر و صنايع وابسته.
ب- بررسي‌هاي جامع در زمينه اطلاع رساني صحيح به سرمايه گذاران تعيين مزيت‌هاي نسبي فناوري‌هاي موجود در راستاي شكل دهي تصميم گيريهاي متقاضيان.

پ- استفاده مطلوب از ظرفيت‌هاي علمي پژوهشگاه در راستاي انجام مطالعه منطقه‌اي وضعيت فناوري.
  وظايف توسعه كمي و كيفي ارتباط با صنايع

الف- نظارت بر طراحي و توسعه دوره‌هاي آموزشي مورد نياز متقاضيان دوره‌هاي آموزشي با تمركز بر آموزش‌هاي صنعتي و  ايجاد هماهنگي بين نيازها و برنامه‌هاي آموزشي.

ب- توسعه كمي و كيفي خدمات مشاوره‌اي قابل انجام براي صاحبان صنايع مرتبط با پليمر، به منظور رفع مشكلات تخصصي آنها

پ-  تجهيز پژوهشگاه و ايجاد زيرساخت لازم براي انجام خدمات بازرسي فني و تاييد محصول مطابق با استانداردهاي بين‌المللي

وظايف تأمين و تجهيز منابع

الف- تامين و تخصيص منابع مرتبط با ايجاد دانش و انتقال فناوري مورد نياز در صنعت پليمر(اعم از فاينانس، سرمايه گذاري مشترك، بيع متقابل و ايجاد و توسعه سرمايه گذاري‌هاي مخاطره پذير)

ب- نظارت بر نحوه تخصيص منابع مالي فناوري حاصل از درآمدهاي عملياتي و بودجه‌هاي انتقال فناوري

 

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

حسین عابدینی

معاون فناوری

H.Abedini@ippi.ac.ir

48662097