مديريت امور فني و عمراني


در حال حاضر زيربناي ساختمان هاي پژوهشگاه، شامل فضاهاي اداري، پشتيباني، رفاهي، پژوهشي، آموزشي و تحقيقاتي بالغ بر 42.000 متر مربع در محوطه اي به مساحت 16 هكتارمي باشد.

- از جمله وظايف گروه فني و عمراني سرويس و راهبري وتعمير ونگهداري ساختمان ها وتاسيسات موجود وارتقا وبهينه سازي سيستم ها مي باشد.

- از ديگر فعاليت هاي اين گروه اجراي طرح هاي جديد عمراني پژوهشگاه به منظور توسعه فضاهاي تحقيقاتي شامل آزمايشگاهها و كارگاهها ودفاتر اداري مي باشد.

- يكي از وظايف گروه توسعه وتجهيز وبهسازي فضاها وتاسيسات موجود همچون نصب هودهاي جديد و... ميباشد.
- از ديگر فعاليت هاي گروه انجام خدمات ايمني به منظور ايجاد محيطي ايمن براي فعاليت ديگر همكاران ميباشد.
- از ديگر فعاليت هاي گروه تعمير ونگهداري تجهيزات آزمايشگاهي وكارگاهي مي باشد.
- از ديگر فعاليت هاي گروه ، ساخت سازه هاي فلزي وتامين نيازهاي گروه هاي پژوهشي ومركز رشد مي باشد.

 اعضاي گروه :

مهندس ابوالفضل غفاری آذر - مدير گروه - Aghaffariazar@gmail.com - تلفن 48662029- 48662022

سیدکاظم موسوی ورزقانی - كارشناس مسئول تاسيسات- k.mousavi@ippi.ac.ir 

تلفن 48662190-48662267
مهندس حامد بیات - مسئول تعمیر و نگهداری - تلفن 48662143

مهندس بهزاد بزرگي- كارشناس ساختمان  B.Bozorgi@ippi.ac.ir - تلفن 48662490-48662296

سید مجتبی میر بزرگی -مسئول کالیبراسیون- تلفن 48662209

محسن سیفی- مسئول برق   -تلفن 48662390-48662022

علی سطانی-مسئول دفتر-48662029

ايميل گروه   technical-group@ippi.ac.ir