مديريت فني و عمراني

در حال حاضر پژوهشگاه داراي 55000 متر مربع زير بنا در زميني به مساحت 17هكتار در منطقه 22 تهران و غرب جنگل چيتگر و حد فاصل بزرگراه حكيم و اتوبان تهران-كرج قرار گرفته است.

مديريت فني وعمراني پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران متولي و مجري ساخت و ساز فضاهاي مورد نياز متناسب با برنامه هاي توسعه پژوهشگاه و نگهداري و تعميرات ساختمان هاي موجود مي باشد.

اين مديريت جهت دستيابي به اهداف فوق نسبت به انجام فعاليت هاي ذيل اقدام مي نمايد:

- تكميل تجهيز و توسعه پروژه هاي ساختماني و تاسيساتي

- بررسي هاي كارشناسي و طراحي فضاهاي كالبدي

- انتخاب مشاور وپيمانكارجهت عقد قرار داد احداث ساختمان وتاسيسات

- نظارت عاليه بر عملكرد مشاورين و پيمانكاران

- نگهداري و بايگاني نقشه ها و مدارك فني و تهيه و تدوين بانك اطلاعات مربوط به شناسنامه فضاها و اطلاعات تاسيساتي و كاربري آنها

- مطالعه و پيشنهادهاي فني در رابطه با استفاده از فناوري هاي نوين به منظور بهينه سازي مصرف انرژي

- تهيه طرح جامع پژوهشگاه

- پيشنهاد بودجه هاي عمراني و بودجه هاي نگهداري و تعميرات ساختمان ها و تاسيسات

- اداره كليه امور مرتبط با نگهداري و تعميرات ساختمان ها و تاسيسات پژوهشگاه

- اداره كليه امور مرتبط با تعمير و نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات آزمايشگاهي

- اداره كليه امور مرتبط با شوراي راهبردي مديريت سبز پژوهشگاه

نام و نام خانوادگی

پست

ایمیل

شماره تماس

عکس

ابوالفضل غفاری آذر

مدیر گروه

ghaffari@ ippi.ac.ir

48662029

 

سید کاظم موسوی

کارشناس مسئول تاسیسات

k.mousavi@ippi.ac.ir 

48662267


حامد بیات

مسئول تعمیر و نگهداری

h.bayat@ippi.ac.ir

48662143

 

بهزاد بزرگی

کارشناس ساختمان

B.Bozorgi@ippi.ac.ir

48662296


سید مجتبی میربزرگی

مسئول کالیبراسیون

m.mirbozorgi@ippi.ac.ir

48662209


محسن سیفی

مسئول برق

m.sefi@ippi.ac.ir

48662390

 

سيدمنصور موسوي

مسئول دفتر

M.mousavi@ippi.ac.ir

48662029