آزمايشگاه لوله 
Plastic Pipes Labاز جمله ازمايش هايي كه در اين آزمايشگاه انجام مي شود عبارتند از:

  • آزمايش بررسي خواص مكانيكي- كشش
  • تعيين درصد دوده
  • آزمايش مقدار پخش دوده
  • آزمايش  Falling Weight
  • اندازه گيري خواص ESCR لوله
  • آزمايش هيدرواستاتيك- كوتاه و بلند مدت
  • آزمايش لهيدگي
  • نمونه برداري CNC  از لوله