گروه سنتز و مواد شیمیایی

هدف اين گروه ، انجام پژوهش درزمينه فناوري هاي جديد جهت سنتز مواد پتروشيميايي مي باشد. فرآيندهاي غشايي به ويژه فرآيندهايي كه در آنها از غشاهاي تبادل يوني استفاده مي شود همجون فرآيند كلر- آلكالي غشايي و پيل هاي سوختي پليمري نوع PEM از اهميت ويژه اي در اين گروه برخوردار ند.

 

تجهیزات

واحد (set-up) آزمايشگاهي كلر- آلكالي غشايي متداول و پيشرفته شامل:

سل الكتروليز غشايي

تانك هاي ذخيره سازي

جدا كننده ها

هيتر مگنتيك

منبع تغذيه

الكترومنتل

پمپ مغناطيسي

ديمر

pH متر On-Line

ترمومتر ديجيتالي

فلومتر گازي

فلومتر مايع

pH متر ثابت

هدايت سنج

ترازوي ديجيتالي با دقت g1/0

ترازوي ديجيتالي با دقت mg1/0

آسياب

آون

مخلوط كن

تجهيزات شيشه اي

قالب هي ريخت گري

 

طرح های جاری

 • توسعه فناوري بازيافت و ساخت مجدد غشا هاي كامپوزيت ازغشاهاي پرفلوئورينه دور ريز صنعت كلر-آلكالي
 • تهيه، شناسايي و ارزيابي الكترو كاتاليست هاي مخلوط اكسد فلزات جهت كاتدهاي احياء اكسيژن در فرآيند كلر- آلكالي پيشرفته
 • ارزيابي، انتخاب و مانيتورينگ پروژه هاي پژوهشگاهي مورد علاقه صنعت به منظور تجاري سازي
 • مستند سازي نقشه راه كسب فناوري جهت پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
 • تهيه كاتاليزور دي هيدروژناسيون دي اتيل بنزن به دي وينيل بنزن

 

طرح های خاتمه یافته

 • تهيه فيلم شناسايي و ارزيابي عمكرد غشاء پرفلوئورو سولفونيكي سديمي براي كاربرد در صنعت كلر- آلكالي
 • تهيه شناسايي و ارزيابي عمكرد غشاء پرفلوئوروكربوكسيليكي سديمي به روش اصلاح شيميايي براي كاربرد در صنعت كلر- آلكالي
 • بازيافت و استفاده مجدد از غشاهاي نفيوني وفلميون مصرفي صنعت كلر- آلكالي
 • بررسي اثر پارامتر هاي فرآيندي بر عملكرد سل كلرات
 • بررسي آزمايشگاهي اثر پارامتر هاي فرآيندي بر عملكردكلر- آلكالي غشايي
 • تهيه و تعيين الكتروكاتاليست Ni+RuO2 براي توليد هيدروژن در فرايند كلر- آلكالي بوسيله تكنيك هاي هم رسوبي و sol-gel
 • طراحي و ساخت واحد (set-up) آزمايشگاهي فرايند كلر- آلكالي غشايي
 • مطالعه آخرين وضعيت تكنولوژي و صنعت كلر- آلكالي در كشور
 • امكان سنجي ساخت غشاء تبادل يوني پرفلوئورينه براي صنعت كلر- آلكالي در كشور
 • امكان سنجي ساخت پوشش هاي كاتدي براي توليد هيدروژن در صنعت كلر- آلكالي كشور
 • مطالعه عوامل موثر در كارايي سل كلر- آلكالي پيشرفته با استفاده از كاتد احياء اكسيژن
 • طراحي خشك كن افشانه اي
 • تهيه پي وي سي بروش امولسيوني
 • تهيه پلي آكريل آميد در مقياس آزمايشگاهي
 • تهيه پلي الكتروليتهاي آنيوني در مقياس پايلوت
 • بررسي جامع و امكان سنجي تهيه گل حفاري در داخل كشور و نيازهاي صنايع مختلف
 • تهيه پودرهاي مغناطيسي براي تستهاي غير مخرب (صنعتي)
 • بررسي تكنولوژيهاي موجود براي تهيه استايرن از طريق دي هيدروژناسيون اتيل بنزن(پژوهشگاهي)

 

 اعضای هیئت علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

ایمیل

شماره تماس

عکس

1

فریدون محمدی

دانشیار

F.Mohammadi@ippi.ac.ir

48662455

2

سیدعلی قدیمی

استادیار

A.Ghadimi@ippi.ac.ir

48662489

3

محمد قشقائی

استادیار

M.Ghashghaee@ippi.ac.ir

48662481