گروه طراحی و ساخت

 

هدف اصلی گروه طراحی و ساخت تبدیل نتایج تحقیقاتی در مقیاس آزمایشگاهی به دانش فنی تولید در مقیاس پایلوت پلنت و تهیه اسناد فنی مربوطه فعالیتهای اصلی گروه طراحی و ساخت عبارتند از:

- طراحی فرآیند در مقیاس پایلوت پلنت با استفاده از اطلاعات و نتایج بدست آمده از تحقیقات آزمایشگاهی.

- طراحی مهندسی در دو مقطع مهندسی پایه و تفصیلی - تهیه نقشه جات و اسناد مهندسی

- ساخت کارگاهی تجهیزات و احداث خطوط تولید در مقیاس رومیزی و پایلوت پلنت


تجهیزات

- 250 متر مربع فضای کارگاهی

- ماشین تراش

- ماشین اره

- ماشین دریل

- دستگاه جرثقیل سقفی

- کامپیوتر

- نرم افزارهای طراحی


طرح جاری

- طراحی و ساخت پایلوت پلنت تولید پیروکربن 95 پیشرفته

طرح خاتمه یافته

- طراحی مهندسی و ساخت راکتور تحت فشار آزمایشگاهی

- طراحی و ساخت درایو کوپلینگ مغناطیسی جهت همزن راکتورهای آزمایشگاهی

- طراحی و فرآیند و مهندسی و ساخت پایلوت پلنت تولید رزین ابرجاذب بر پایه اکریلیک اسید.

اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه

ایمیل

شماره تماس

عکس

علی افشار ابراهیمی

استادیار

A.Afshar@ippi.ac.ir

48662484


محمد قشقایی

استادیار

M.ghashgaei@ippi.ac.ir

48662481


سارا طریقی

استادیار

S.tarighi@ippi.ac.ir

48662453کارشناسان

نام و نام خانوادگی

مرتبه

ایمیل

شماره تماس

عکس

فرخ نشاط ور


F.Neshatvar@ippi.ac.ir

48662155