معرفي هیئت امناء پژوهشگاه

هیئت امنا بالاترين ركن سياست­گذاري و تصميم گيري حقوقي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران است. اولين هیئت امناي مستقل پژوهشگاه پس از مذاكرات رياست وقت پژوهشگاه با وزير محترم وقت وزارت علوم تحقيقات و فناوري طي نامه شماره 15/4703 مورخ 1382/11/4 معرفي و اولين جلسه خود را در تاريخ 1382/12/27 تشكيل داد. در اين جلسه مقرر شد كه اين هیئت 2جلسه در سال و در صورت نياز، جلسات ديگري با هماهنگي دبير و رئيس هیئت امنا تشكيل دهد. اين هیئت داراي يك كميسيون تخصصي بنام كميسيون دائمي است و وظيفه آن بررسي كارشناسي و تخصصي دستور جلسات هیئت امنا مي‌باشد كه قبل از هر جلسه هیئت امنا، حداقل دو بار تشكيل جلسه مي‌دهد. هیئت امناي پژوهشگاه از ابتداي تاسيس تا كنون جلسات خود را بطور منظم تشكيل داده كه مصوبات آن در ادامه آورده شده است.

اسامي اعضاي حقوقي هیئت امنا:

1.آقاي دكتر محمد علی زلفی وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هیئت امناء پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

2.آقاي دكتر محمد سلیمانی قائم مقام وزير علوم و رئيس مركز هیئت‌هاي امناء و هیئت هاي مميزه

3.آقاي دكتر مهدي نكومنش رئيس پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران و دبير هیئت امناء پژوهشگاه

4.آقاي دكتر پیمان صالحی رئيس كميسيون دائمي هیئت امناء پژوهشگاه 

5.سركار خانم فريبا فهيم يحيايي نماينده سازمان برنامه و بودجه

اسامي اعضاي حقيقی هیئت امنا:

1.آقاي دكتر حميد ميرزاده استاد دانشگاه اميركبير

2.آقاي دكتر مهرداد كوكبي استاد دانشگاه تربيت مدرس

3.آقاي مهندس رضا افشین

4.آقاي دكتر محمدحسين بهشتي استاد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

5.آقای دکتر حبيب باقري استاد دانشگاه شريف

6.آقاي مهندس اميرحسين بحريني مديرعامل شركت پليمر آرياساسول

 اسامي اعضاي حقوقي كميسيون دائمي هیئت امنا:

1.آقاي دكترپیمان صالحی رئيس كميسيون دائمي هیئت امناء پژوهشگاه

2.آقاي دكتر مهدي نكومنش دبير هیئت امنا و رئيس پژوهشگاه

3.آقاي دكتر شهاب كسكه نماينده مرکز هیئت امناء وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در كميسيون

4.سركار خانم فريبا فهيم يحيايي نماينده سازمان برنامه و بودجه

اسامي اعضاي حقيقی كميسيون دائمي هیئت امنا:

1.آقاي مهندس مهرداد صباغي مدير برنامه ریزی صندوق بازنشستگی

2.آقاي دکتر فتح الله فرهادی استاد دانشگاه شریف

3.آقاي دکتر رضا باقری استاد دانشگاه شریف

4.آقاي دكتر حسن عربي استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

5.آقاي دكتر مرتضي احساني استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

وظايف و اختيارات هیئت امناء

 • تصويب آيين نامه داخلي
 • تصويب سازمان اداري موسسه بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوط با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.
 • بررسي و تصويب بودجه موسسه كه از طرف رئيس موسسه پيشنهاد مي شود.
 • تصويب بودجه تفضيلي موسسه
 • تصويب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه
 • تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن
 • تعيين حسابرس و خزانه دار براي موسسه
 • كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي و عوائد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 • تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي كه بر حسب مورد پس از تاييد وزير قابل اجرا مي­باشد.
 • پيشنهاد فوق العاده هاي اعضاء هیئت علمي و غير هیئت علمي (كارشناسان و تكنسين ها)
 • تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني موسسه در چهار چوب ضوابطي كه به تصويب هیئت وزيران خواهد رسيد.
 • تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق، حق التدريس، حق الزحمه، حق التاليف و نظاير آن
 • بررسي گزارش موسسه كه از طرف رئيس موسسه ارائه مي شود
  مصوبات هیئت امناء

 نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

اکرم حسن نژاد

مسوول دبیرخانه

A.Hasannezhad@ippi.ac.ir

48662060

 

فرزانه قیصری

کارشناس دبیرخانه

F.Gheysary@ippi.ac.ir

48662131

مریم حیدری نسب

کارشناس دبیرخانه

M.Heydarinsab@ippi.ac.ir

48662131