معرفي هیئت امناء پژوهشگاه

هیئت امنا بالاترين ركن سياست­گذاري و تصميم گيري حقوقي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران است. اولين هیئت امناي مستقل پژوهشگاه پس از مذاكرات رياست وقت پژوهشگاه با وزير محترم وقت وزارت علوم تحقيقات و فناوري طي نامه شماره 4703/15 مورخ 04/11/1382 معرفي و اولين جلسه خود را در تاريخ 27/12/1382 تشكيل داد. در اين جلسه مقرر شد كه اين هیئت 2جلسه در سال و در صورت نياز، جلسات ديگري با هماهنگي دبير و رئيس هیئت امنا تشكيل دهد. اين هیئت داراي يك كميسيون تخصصي بنام كميسيون دائمي است و وظيفه آن بررسي كارشناسي و تخصصي دستور جلسات هیئت امنا مي‌باشد كه قبل از هر جلسه هیئت امنا، حداقل دو بار تشكيل جلسه مي‌دهد. هیئت امناي پژوهشگاه از ابتداي تاسيس تا كنون جلسات خود را بطور منظم تشكيل داده كه مصوبات آن در ادامه آورده شده است.

اعضای حقوقی هیئت امنای پژوهشگاه:

آقاي دكتر محمد علی زلفی گل وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هیئت امناء پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

آقاي دكتر محمد سلیمانی قائم مقام وزير علوم و رئيس مركز هیئت‌هاي امناء و هیئت هاي مميزه

آقاي دكتر مسعود اسفنده رئيس پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران و دبير هیئت امناء پژوهشگاه

آقای مهندس رضا بختیاری نماينده سازمان برنامه و بودجه

 اعضای حقیقی هیئت امنای پژوهشگاه:

  آقای دکتر مهرداد کوکبی استاد دانشگاه تربیت مدرس

  آقای دکتر وحید حدادی اصل قائم مقام وزير علوم در امور بين‌الملل

  آقای دکتر سعید سرکار استاد دانشگاه علوم پزشکی

  آقای دکتر مسعود اسم خانی مدیرعامل مجموعه تاپیکو شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز، پتروشیمی تأمین اجتماعی

  آقای دکتر محمود سعادت فومنی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شریف

  آقای دکتر علی ملکی رئیس  دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت

اعضای کمیسیون دائمی پژوهشگاه:

  آقاي دكتر پيمان صالحي رئيس كميسيون دائمي هيئت امناي پژوهشگاه

  آقاي دكتر سعيد پورمهدیان استاد دانشگاه صنعتي امیرکبیر ؛

  آقاي دكتر علی اکبر یوسفی استاد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران ؛

  آقاي دكتر جواد محمدي  رئيس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری؛

  آقاي دكتر حسن عربي استاد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران؛

  آقاي دكتر محمدرضا محمدزاده عطار  استاد دانشكده مهندسي پليمر دانشگاه صنعتي امیرکبیر و معاون
         مرکز همکاری های بین المللی وزارت علوم

وظايف و اختيارات هیئت امناء

 • تصويب آيين نامه داخلي
 • تصويب سازمان اداري موسسه بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوط با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.
 • بررسي و تصويب بودجه موسسه كه از طرف رئيس موسسه پيشنهاد مي شود.
 • تصويب بودجه تفضيلي موسسه
 • تصويب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه
 • تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن
 • تعيين حسابرس و خزانه دار براي موسسه
 • كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي و عوائد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 • تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي كه بر حسب مورد پس از تاييد وزير قابل اجرا مي­باشد.
 • پيشنهاد فوق العاده هاي اعضاء هیئت علمي و غير هیئت علمي (كارشناسان و تكنسين ها)
 • تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني موسسه در چهار چوب ضوابطي كه به تصويب هیئت وزيران خواهد رسيد.
 • تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق، حق التدريس، حق الزحمه، حق التاليف و نظاير آن
 • بررسي گزارش موسسه كه از طرف رئيس موسسه ارائه مي شود


مصوبات هیئت امناء

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

اکرم حسن نژاد

مسئول دبیرخانه

A.Hasannezhad@ippi.ac.ir

48662060


فرزانه قیصری

کارشناس دبیرخانه

F.Gheysary@ippi.ac.ir

48662131


مریم حیدری نسب

کارشناس دبیرخانه

M.Heydarinsab@ippi.ac.ir

48662131