نام مسئول آزمایشگاه: خانم مهندس زهرا پورحسن

ایمیل: z.pourhasan@ippi.ac.ir

شماره تماس آزمایشگاه: 48662144


آزمایشگاه لایه برداری

SEM-TEM-AFMدراین آزمایشگاه آماده سازی نمونه های پلیمری جهت استفاده در دستگاه های انجام می شود.

این آزمایشگاه دارای تجهیزات زیرمی باشد:

  • دستگاه میکروتوم  مدل Multi cut ساخت كمپاني Leica

تهیه برش نازک از نمونه ها در حد ميكرون، مناسب براي نمونه هاي پليمري عدم استفاده از سيستم فوق براي نمونه هاي فلزی( محدوده برش از5تا160میکرومتر )

  • دستگاه الترا میکروتوم  مدل UC7ساخت كمپاني Leica  مجهز به Cryo

تهیه برش نازک از نمونه ها در حد نانومتر، مناسب براي نمونه هاي پليمري عدم استفاده از سيستم فوق براي نمونه هاي فلزی( محدوده برش از10تا100نانومتر )

این دستگاه قابلیت تهیه برش ازنمونه های رابری وپلیمرهای نرم بااستفاده ازسیستم دمای پایین(کرایو)رانیز دارامی باشد.