اداره رفاه كاركنان

1) مطالعه قوانین ومقررات مربوط به کارکنان ونظارت بر اجرای دقیق وانطباق آن با مواد قانونی مطروحه.

2) برگزاری جلسات در خصوص امور رفاهی کارکنان و ارائه پیشنهادات مفید ومنطقی .

3) شرکت در جلسات وکمیته ها بر حسب ضرورت.

4) پیش بینی احتیاجات پرسنلی واقدام در مورد تامین نیازهای مربوط .

5) همکاری در انعقاد قراردادهای بیمه تكميلي وسایر امور رفاهی و بيمه­اي

6) بررسی روش های مناسب و ساده کردن مراحل انجام کار بطریق حذف مراحل زاید فرآیند ، کنترل فرم ها وتهیه فرم های جدید .

7) همکاری در ایجاد هماهنگی برنامه های رفاهی ، تفریحی و ورزشی کارکنان بمنظور هر چه مفید تر کردن آنها .

8) شرکت در سمینارها ، کمیته ها وکنفرانسهای مربوط به امور رفاهی کارکنان و پیشنهاد نظرات اصلاحی در انجام بهینه امور

9) انجام سایر امور محوله توسط مقام مافوق مطابق مقررات

10) فراهم آوردن امکانات رفاهی برای کارکنان پژوهشگاه در حدودمقررات وبا در نظر گرفتن امکانات فنی ومالی.

11) معرفي همكاران جهت دريافت وامهای ضروری

12) انجام امور تكميل سوابق خدمت پرسنل در سازمان­هاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي و همكاري با واحد كارگزيني جهت امور بازنشستگي پرسنل

 

نام و نام خانوادگی

پست

ایمیل

شماره تماس

عکس

احمد اسماعیل پور

رییس رفاه

A.Esmailpour@ippi.ac.ir

48662064