اداره خدمات عمومي و رفاه دانشجویی

 اداره خدمات يكي از ادارات حوزه معاونت پشتيباني كه مستقيماً زير نظر مديريت اموراداري و پشتيباني انجام وظيفه ميكند كه داراي وظائف مختلف و  همچنين شامل واحدهاي متعدد مي‌باشد:

1-  واحد خدمات                                                                    4- مهمانسرا

2- واحد فضاي سبز                                                                5- خانه‌هاي سازماني

3- امور خدمات و رفاه دانشجويان و امور خوابگاه ها                          6- رستوران

7 - نقليه

 1-خدمات

-انجام امور نظافت و پاكسازي و خدمات روزمره در كل پژوهشگاه ،شامل ساختمانهاي اداري، آزمايشگاهها ،كارگاهها،راهروها،منازل مسكوني و خوابگاهها و ...

-انجام امور پذيرايي و برپايي مراسم و سمينار و ...

-ارائه خدمات به اعضاء محترم هيات علمي و همكاران

-برنامه ريزي مدون و اجراي منظم عمليات مبارزه با آفات و حشرات موذي

-استفاده از امكانات موجود پژوهشگاه جهت برپايي مراسم‌ها و سمينارها در راستاي جذب درآمد اختصاصي

-توزيع ارزاق و سهميه های مختلف به صورت دوره ای

2-فضاي سبز

-انجام امور زراعي و عمليات روزمره شامل :آبياري-هرس-وجين و....

-گسترش محوطه فضاي سبز پژوهشگاه

- تنوع و ازدياد و گونه‌هاي گياهي و كمك به زيباسازي و طراوت محيط زيست پژوهشگاه

-انجام عمليات مبارزه با آفات نباتي و علفهاي هرز و بيماريهاي مختلف گياهي

-طراحي و ايجاد سيستم ابياري تحت فشار در قسمتهاي مختلف محوطه فضاي سبز

- بازسازي و ترميم و جابجايي گياهان و بافتهاي فرسوده

-توليد انواع گونه‌هاي گياهي مورد نياز واحد فضاي سبز

-ايجاد گلخانه‌هاي بذري و قلمه‌اي

3-رفاه دانشجويي

- افزايش تعداد واحدهاي خوابگاهي به 19 واحد

-ارائه خدمات مناسب جهت اسكان و اقامت دانشجويان در واحدهاي خوابگاهي

- تجهيزخوابگاههاي جديد و قديم به طور كامل

- برنامه ريزي جهت پذيرش اسكان مناسب دانشجويان جديد و افزايش ظرفيت و تعداد خوابگاههاي دانشجويي

-ارائه خدمات مناسب به دانشجویان مهمان و سایر مراکز جهت اسکان و...

4- مهمانسرا

-هماهنگی امور مربوط به مزایده مهمانسرا

- هماهنگی درخصوص پذیرش و اسکان مهمانان پژوهشگاه در مهمانسرا

- نظارت، حفظ و نگهداری اموال و ساختمان مهمانسرا

شرح  وظايف واحد رفاه دانشجويان

1-ساماندهي امور خوابگاهها

1-1تقسيمات خوابگاهي

1-2تجهيز خوابگاهها

1-3تعميرات خوابگاهها

1-4نظارت خوابگاهها

2-امور اتوماسیون تغذيه دانشجويان

2-1صدور كارت تغذيه

2-2ثبت اثر انگشت

2-3برنامه ريزي غذائي (متناسب با ميزان كمك هزينه غذائي دانشجويان و قيمت غذا)

2-4برنامه ريزي و اجراء برنامه غذايي ماه مبارك رمضان جهت دانشجويان خوابگاهي (افطار و سحر)

3-بن صبحانه : شامل برنامه ريزي ، صدور ، توزيع و رسيدگي جهت پرداخت

4-رسيدگي به امور ورود و خروج دانشجويان اعم از دانشجويان پژوهشگاه ، مهمان و ساير مراكز

5-امور مربوط به مسائل مالي و تسويه مبلغ اجاره بهاء خوابگاه

6-امور دفتري و بايگاني و ساماندهي مصوبات ، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه

7-برنامه ريزي و انجام امور تفريحي ، اردوئي و ورزشي دانشجويان

8-انجام امور مربوطه صندوق رفاه و سازمان دانشجوئي

9-اخذ تعهدات خوابگاهي دانشجويان اعم از تعهد پرداخت  هزينه ، تعهد غيربومي بودن و رعايت شئونات و...

10-رسيدگي و ساماندهي و اسكان دانشجويان مهمان وساير مراكز علمي وامور تسويه حساب ايشان

11-انجام امور مربوط به دفاع و فارغ التحصيلي و تسويه حساب دانشجويان

12-بر آورد هزينه سرانه دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و...

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

حمیدرضا سپاهی پور

رئیس اداره خدمات

H.sepahipour@ippi.ac.ir

48662041

 

حسن جوادپور حسابدار 48662379