آزمایشگاه مطالعه زیست سازگاري سامانه ها در شرايط برون تنی


این آزمایشگاه با در دست داشتن سیستم هوای پاک و هود بیولوژیک کلاس دو، توانا به انجام کشت انواع سلول ها روي پلیمر های زیست سازگار طبیعی و یا سنتزي است. در این آزمایشگاه سلول های مختلف، محیط کشت، مواد اولیه ، مواد مکمل، ظروف و دیگر تسهیلات جهت انجام روش های مختلف کشت سلولی در دسترس است. جهت انجام تست های سمیت و زیست سازگاری، بررسی و مراقبت مداوم سلول ها الزامی است.

مهندسی بافت یکی از موضوعات تحقیقاتی در دست اجرا در این آزمایشگاه می باشد.


  

تجهیزات

1- هود کلاس 2

2- انکوباتور

3 سانترفوژ

4- ترازو

5- الایزا ریدر

6- اتوکلاو

7-  شیکر

8- یخچال

9- میکروسکوپ نوری

10- هیتر استیرر

 

    

آزمون ها

1- تست  سمیت  (MTT assay)

شرح آزمون

یکی از روش های مرسوم و سریع برای سنجش سمیت سامانه هاي پليمري/دارويي، روش MTT است که اساس آن تشکیل رنگ فورمازان به دلیل احیای ترکیبMTT (دی متیل تیازول ۲ و ۵ دی فنیل تترازولیوم برمید) و یا دیگر نمک‌های تترازولیوم است. با گسستگی حلقه تترازولیوم از طریق آنزیم‌های میتوکندریایی در سلول‌های زنده، بلورهای فورمازان غیر محلول تشکیل می‌شود که بنفش رنگ می باشند. ایجاد این بلورها حاکی از فعال بودن آنزیم‌های زنجیره تنفسی و معیاری برای زنده بودن سلول‌ها است. با اندازه گیری میزان جذب توسط اسپکتوفتومتر در طول موج‌های معین می‌توان درصد سلول‌های زنده  مانده را مشخص کرد. این درصد به صورت محاسبه می شود:

۱۰۰ × جذب متوسط نمونه‌های کنترل / جذب متوسط نمونه‌های تیمار شده = درصد سلول‌های زنده

 

تصویر آزمون
Toxic

Nontoxic

Control

شرایط نمونه :حداقل 3 نمونه 1 در1 سانتی متر مربع/ حداکثر ضخامت : 1 میلیمتر / حداقل دارای یک سطح صاف

مدت زمان پاسخگویی : 10 تا 15 روز کاری

*نتیجه ارایه شده شامل فایل اکسل حاوی OD590، آنالیز داده ها و محاسبه زنده مانی، و فایل تصاویر میکروسکوپی سلول ها در مجاورت نمونه است.

* سترون سازی نمونه به یکی از روش های اتوکلاو (دمای 121 درجه و فشار 1.5 بار) ، UV و اتانول به انتخاب مراجعه کننده قابل انجام است.

* این آزمون طبق استاندارد ISO 10993-5 انجام می شود.


 2-  wound healing

شرح آزمون

Wound healing تستی جهت سنجش مهاجرت سلول ها است. به این صورت که بعد ازنشاندن سلول در پلیت مورد نظر، با ایجاد یک  شکاف مستقیم بین سلول ها به واسطه سر سمپلر مهاجرت سلول ها در فواصل زمانی 6 ساعت یک بار مورد بررسی قرار می گیرد.


تصویر آزمون

 


2- مطالعه تمایز سلول هاي مزانشیمی

شرح آزمون 

سلول های بنیادی خواستگاه و منشأ انواع سلولها در بدن بوده که هم قدرت تبدیل به انواع سلول ها را دارد و هم میتواند به سلولی تمایز نیافته مشابه خودش تبدیل شود تا منبع اصلی سلولی بنیادی هم باقی بماند. در میان این سلول ها سلول های بنیادی مزانشیم (MSC) به دلیل سهولت دسترسی و تکثیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توانایی تمایز به رده های استخوانی، غضروف و چربی شناخته می شوند. این سلول ها توانایی چسبیدن به کف فلاسک را دارد و در محیط کشت به راحتی تمایز می یابند. سلول‌ها بعد از تمایز از طریق رنگ‌آمیزی های اختصاصی ارزیابی می شوند

تصویر آزمون
تمایز به استخوان

تمایز به غضروف

تمایز به چربی

 

3- تمايز سلول هاي بنيادي به استئوبلاست

الف: سنجش کلسیم      

شرح آزمون 

یکی از ویژگیهای تمایز استئوبلاستی ایجاد کلسیم است. سنجش کلسیم یکی از راههای ارزیابی ميزان فعاليت استئوبلاستها در سلول های تمایز یافته است. در این آزمایشگاه سنجش کلسیم به روش فتومتریک با استفاده از Cresolphthalein Complexone  انجام می شود که در این سنجش، کلسیم در محیط قلیایی با Cresolphthalein Complexone تشکیل یک کمپلکس ارغوانی رنگ می دهد. شدت رنگ ایجاد شده متناسب با مقدار کلسیم در نمونه می باشد.

تصویر آزمون


 

ب: سنجش آلکالین فسفاتاز

استخوان منبع اصلی کلسیم و سلولهای پیش ساز در بدن است. در ميـان آزمـونهـاي بيولوژيكي مختلف براي تخمين ميزان فعاليت استئوبلاستها، سنجش میزان آلكالين فسفاتاز آزموني مهم است. آلكالين فسفاتاز، يك اكتوآنزيم است كه به وسيله سلولهـاي استئوبلاست توليد ميشود که واکنش هیدرولیز فسفاتهای آلی را در pH قلیایی انجام میدهد.

تصویر آزمون


 

-  رنگ آمیزی DAPI

شرح آزمون

DAPI یک ترکیب شیمیایی است که به نقاط غنی از آدنین و تایمین در ساختار DNA متصل می‌شود و رنگ فلوئوروسنت از خود ساطع می‌کند و برای مطالعات و تحلیل چرخه سلولی (Cell Cycle analysis) و مشاهده هسته سلولي کاربرد دارد.

تصویر آزمون

 


هزینه آزمونها

تماس با آزمايشگاه

كارشناس: مريم احمدآخوندي؛    شماره تماس: 48662169