آزمایشگاه میکروبیولوژیاین آزمایشگاه با در دست داشتن سیستم هوای پاک و هود بیولوژیک کلاس دو، توانایی کشت انواع باکتری ها را دارا است. در این آزمایشگاه باکتری های سوش های مختلف، محیط کشت، مواد اولیه ، مواد مکمل، ظروف و دیگر تسهیلات جهت انجام انواع تست های آنتی باکتریال برای پلیمرها و مواد مختلف در دسترس است.


تجهیزات

1-  یخچال

2- شیکر انکوباتور

3- استریومیکروسکوپ

4- میکرو ورتکس

5- سانتریفیوژ

6- اتوکلاو

7- هود کلاس 2                                                         

8 -  ترازو

9- هیتر استیرر

  

آزمون

1- تعیین قطر هاله عدم رشد

آزمون آنتی باکتریال عبارت است از سنجش اثر آنتی بیوتیک یا سایر عوامل آنتی میکروبی برای ممانعت از رشد باکتری ها در محیط آزمایشگاهی. یکی از روش های آن  روش تعیین قطر هاله عدم رشد است . در این روش بعد از ایزوله کردن باکتری ها، مقداری از کلونی باکتری ها را برداشته و در محیط سرم حل می کنند. بعد از تهیه محلول هموژن، با سواپ محلول را به هم زده و آن را به محیط کشت مولر هینتون آگار منتقل می کنند.  سپس به وسیله سواپ، محیط را کشت داده و بعد از کشت، نمونه های مورد آزمایش  را بر روی محیط کشت انتقال می دهند و به مدت یک روز آنها را در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد، در انکوباتور نگهداری می کنند. بعد از ۲۴ ساعت پلیت را زیر نوربرسی کرده و ناحیه عدم رشد را اندازه گیری می کنند. 


شرایط نمونه :حداقل1 نمونه دایره ای شکل با قطر 1 سانتی متر/ حداکثر ضخامت : 1 میلیمتر / حداقل دارای یک سطح صاف

مدت زمان پاسخگویی : 7 تا 10 روز کاری

*این آزمون جزو آزمون های کیفی دسته بندی می شود .

*نتایج در قالب فایل عکس حاوی پلیت آزمون ارایه می شود.

*برای نمونه های آبگریز و همچنین نمونه هایی که فاقد انتشار ماده موثره آنتی باکتریال هستند، مناسب نیست.

*در صورت نیاز، شرایط سترون سازی نمونه با یکی از روش های اتوکلاو (دمای 121 درجه و فشار 1.5 بار)، UV و اتانول به انتخاب مرجعه کننده قابل انجام است.

 

2- آزمون غلظت فوتومتریک

در این روش بعد از ایزوله کردن باکتری ها، به اندازه 10 درصد وزنی محیط مولر هینتون براث، نمونه در مجاورت 10 درصد حجمی باکتری نیم مک فارلند 24 ساعته قرار می گیرد. و بعد از 24 ساعت انکوباسیون در 37 درجه غلظت فوتومتریک آن در طول موج 600 درجه اندازه گیری می شود.  


شرایط نمونه :حداقل3 نمونه با قطر 1 سانتی متر/ حداکثر ضخامت : 1 میلیمتر / حداقل دارای یک سطح صاف

مدت زمان پاسخگویی : 7 تا 10 روز کاری

*این آزمون جزو آزمون های کمی دسته بندی می شود .

*نتایج در قالب فایل اکسل OD 600 ، آنالیز داده ها و محاسبه بازده آنتی باکتریال ارایه می شود.

*برای نمونه های آبگریز و همچنین نمونه هایی که فاقد انتشار ماده موثره آنتی باکتریال هستند، مناسب نیست.

*در صورت نیاز، شرایط سترون سازی نمونه با یکی از روش های اتوکلاو (دمای 121 درجه و فشار 1.5 بار)، UV و اتانول به انتخاب مرجعه کننده قابل انجام است.

3- آزمون شمارش کلونی

در این روش به اندازه 10 درصد وزنی محیط مولر هینتون براث، نمونه در مجاورت 10 درصد حجمی باکتری نیم مک فارلند 24 ساعته، قرار می گیرد. و بعد از 24 ساعت انکوباسیون در 37 درجه در رقت های تهیه شده پلیت می شوند. و در نهایت بعد از 48 ساعت کلونی های به دست آمده در پلیت های حاوی 30 تا 300 کلنی شمارش می شوند.


شرایط نمونه :حداقل3 نمونه با قطر 1 سانتی متر/ حداکثر ضخامت : 1 میلیمتر

مدت زمان پاسخگویی : 10 تا 15 روز کاری

*این آزمون جزو آزمون های کمی دسته بندی می شود .

*نتایج در قالب فایل اکسل حاوی تعداد کلنی های شمارش شده، آنالیز داده ها و محاسبه بازده آنتی باکتریال ارایه می شود.

*برای نمونه های آبگریز و همچنین نمونه هایی که فاقد انتشار ماده موثره آنتی باکتریال هستند، مناسب نیست.

*در صورت نیاز، شرایط سترون سازی نمونه با یکی از روش های اتوکلاو (دمای 121 درجه و فشار 1.5 بار)، UV و اتانول به انتخاب مرجعه کننده قابل انجام است.


4- کشت مستقیم

در این روش حدود تقریبی یک میلیون باکتری 24 ساعته در محیط کشت مولر هینتون براث در حجم بین 400 تا 100 میکرو لیتر به صورت مستقیم بر روی  نمونه آماده شده به ابعاد 5 در 5 سانتی متر قرار داده شده و برای افزایش تماس بین باکتری و نمونه پارافیلم در ابعاد 4 در 4 روی باکتری و نمونه قرار می گیرد. بعد از انکوباسیون در دمای 37 درجه به مدت 24ساعت  با 10 میلی لیتر آب مقطر شسته شده و پس از رقت سازی پلیت و در نهایت پلیت های حاوی 30 تا 300 کلنی شمارش می شوند .


شرایط نمونه :حداقل3 نمونه با قطر 1 سانتی متر/ حداقل دارای یک سطح صاف

مدت زمان پاسخگویی : 10 تا 15 روز کاری

*این آزمون جزو آزمون های کمی دسته بندی می شود .

*نتایج در قالب فایل اکسل حاوی تعداد کلنی های شمارش شده، آنالیز داده ها و محاسبه بازده آنتی باکتریال ارایه می شود.

* این آزمون برای پلیمرهای فاقد تخلخل مناسب است.

*در صورت نیاز، شرایط سترون سازی نمونه با یکی از روش های اتوکلاو (دمای 121 درجه و فشار 1.5 بار) ، UV و اتانول به انتخاب مرجعه کننده قابل انجام است.


5- روش تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی(MIC)

در این روش ما دارای ده لوله آزمایش می باشیم که در هر لوله ۵۰۰ میکرولیتر محبط کشت TSB که قبلا اتوکلاو شده است قرار دارد در ابتدا برای رقت سازی در مقدار ۵۰۰ میکرولیتر از محلول مورد نظر را به لوله شماره یک اضافه می کنیم و بعد لوله شماره یک را بوسیله شیکر کاملا مخلوط می کنیم و بعد از لوله شماره یک ۵۰۰ میکرولیتر برداشته و به لوله شماره دو اضافه می کنیم و به همین ترتیب تا لوله شماره هفت پیش می رویم که در نهایت بعد از شیکر کردن لوله شماره هفت ۵۰۰ میکرولیتر از محلول را دور می ریزیم حالا ۱۰۰ میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری که برابر با نیم مک فارلند تهیه کردیم به همه هفت لوله اضافه می کنیم حالا لوله شماره هشت که حاوی محلول ضدباکتری و TSB (یعنی بدون باکتری است) . لوله شماره نه محیط TSB همراه با باکتری بدون ماده ضد میکروبی که برای تعیین کدورت رشد باکتری استفاده می شود. لوله شماره ده که محیط TSB است بعنوان شاهد کدورت نداشتن محیط است یعنی باکتری اگر رشد نکند باید به شکل این لوله شفاف باشد نتیجه MIC بر اساس کدورت محیط کشت که نشان دهنده رشد باکتری است بررسی می گردد.


6- روش تعیین حداقل غلظت کشندکی (MBC)

بعد از تعیین MIC از هر کدام  از لوله ها ۱۰ میکرولیتر  بر روی محیط کشت TSA ریخته می شود این پلیت ها به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور ۳۷ درجه سانتیگراد گذاشته می شوند که با شمارش تعدا کلنی ها(یک تا ده کلنی) نتیجه گزارش می شود.

شمارش تعداد باکتری در نمونه

باکتری ۲۴ ساعته به محیط کشت    TSBتزریق می شود و تا رقت ده لوله رقت سازی انجام می شود سپس روی پلیت کانت آگار قرار گرفته و بعد از ۲۴ ساعت انکوبه شمارش صورت می گیرد.

 

هزینه آزمونها


تماس با آزمايشگاه

كارشناس: مريم احمدآخوندي؛    شماره تماس: 48662169