قوانين و مقررات آموزشي كارشناسي‌ارشد

 

1-    تعداد واحدهاي درسي در اين مقطع 12 واحد اختياري، 12 واحد اجباري، 2 واحد سمينار و 6 واحد پايان‌نامه است.

2-    مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي‌ارشد دو سال (چهار نيم‌سال) است.

3-    در صورتي كه دانشجو در نيم‌سال چهارم فارغ‌التحصيل نشود، حداكثر دو نيم‌سال مدت تحصيل وي افزايش خواهد يافت.

4-    افزايش تحصيل در نيم‌سال اول به صورت رايگان و با مجوز شوراي تحصيلات تكميلي انجام خواهد شد.

5-    افزايش تحصيل در نيم‌سال دوم با دريافت مبلغ 8/000/000 ريال (طبق مصوبه هيات امنا پژوهشگاه) و با مجوز شوراي موراد خاص انجام خواهد شد.

6-     حداقل نمره قبولي در هر درس 12 و ميانگين كل قابل قبول در هر نيم‌سال 14 است.

  •    دانشجويي كه در هر نيم‌سال در يك يا چند درس، نمره قبولي كسب نكند، چنانچه در نيم‌سال‌هاي بعدي، درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند، نمره يا نمره‌هاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو، فقط ثبت و باقي مي‌ماند اما اين نمره‌ها در محاسبه ميانگين كل دوره بي‌اثر و صرفاً آخرين نمره قبولي در آن درس ملاك محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود.

7-    چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيم‌سال تحصيلي كمتر از 14 باشد، دانشجو در آن نيم‌سال مشروط تلقي مي‌شود.

  •    دانشجويي كه دو نيم‌سال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب مشروط شود از تحصيل محروم مي‌شود.

8-    دانشجو در صورت حذف غيرموجه درس يا عدم كسب نمره قبولي در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزينه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هيات امنا است.

9-    در شرايط خاص، حذف يك درس در يك نيم‌سال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي و حذف همه دروس با مجوز شوراي موارد خاص قبل از شروع امتحانات امكان‌پذير است.

10-   حضور دانشجو در تمام جسلسات كلاس درس الزامي است.

11-   اگر دانشجو در طول نيم‌سال تحصيلي در يك درس بيش از سه جلسه يا در جلسه امتحان پايان نيم‌سال آن درس غيبت كند نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه بودن غيبت از سوي پژوهشگاه، آن درس حذف مي‌شود.

  •    با توجه به اينكه هر درس در پژوهشگاه با دو استاد ارائه مي‌شود دو جلسه غيبت براي هر استاد است در غير اينصورت نمره درس صفر در نظر گرفته مي‌شود.

12-   دانشجو موظف است قبل از شروع نيم‌ُسال دوم تحصيلي استاد راهنما انتخاب و موضوع پايان‌نامه را مشخص كند در غير اينصورت استاد راهنما توسط شوراي تحصيلات تكميلي تعيين مي‌گردد.

13-   انتخاب استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي از اعضاي هيات علمي هما گروه يا خارج از پژوهشگاه امكان‌پذير است.

14-   ملاك دانش آموختگي، داشتن ميانگين كل حداقل 14 براساس واحدهاي گذرانده آموزشي و همچنين دفاع از پايان‌نامه است.

15-   چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي دوره كمتر از 14 باشد دانشجو اجازه دفاع از پايان‌نامه را ندارد و تنها يك نيم‌سال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده مي‌شود تا با اخذ مجدد حداكثر 10 واحد از درس‌هايي كه با نمره كمتر از 14 گذرانده است. ميانگين كل واحدهاي گذرانده را به حداقل 14 برساند، در اين صورت اجازه دفاع از پايان‌نامه به وي داده مي‌شود. لازم به ذكر است كه اين مورد مشمول بند شماره 6 خواهد بود.

16-چنانچه دانشجو در حين تدوين پايان‌نامه اقدام به تخلف علمي (سرقت علمي، جعل، تقلب، كپي برداري و غيره) نمايد و اين موضوع از سوي موسسه اثبات شود. از ادامه تحصيل محروم و صرفا گواهي مبتني بر تعداد واحدهاي گذرانده دريافت مي‌كنند.

  •    احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پايان‌نامه از سوي موسسه، منجر به ابطال مدرك تحصيلي صادر شده خواهد شد.

17-   نمره پايان‌نامه در ميانگين كل محاسبه نمي‌شود و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير انجام مي‌شود:

  •    مردود (كمتر از 14)
  •     متوسط (15/99-14)
  •   خوب (17/99-16)
  •     خيلي‌خوب (18/99-18)
  •    عالي (20-19)