قوانين و مقررات آموزشي دكتري آموزشي و پژوهشي

 

1-    مجموع واحدهاي درسي دوره دكتري 36 واحد است. شامل 12 واحد درسي و 24 واحد رساله

2-    حداقل نمره قبولي در هر درس 14 و ميانگين قابل قبول نمره‌هاي دانشجو در همه درس‌ها 16 است. چنانچه ميانگين دانشجو از 16 كمتر باشد دانشجو مجاز خواهد شد با نظر استاد راهنما حداكثر در يك نيم‌سال تحصيلي، درس‌هايي علاوه بر سقف واحدهاي درسي، براي جبران ميانگين كل بگذراند.

3-    دانشجو موظف است پس از اتمام واحدهاي درسي و كسب معدل بالاي 16 درخواست خود را جهت شركت در آزمون جامع اعلام نمايد كه شامل سه يا چهار درس اصلي به انتخاب دانشجو و استاد راهنما است.

  •    ميانگين نمرات دانشجو در آزمون جامع نبايد كمتر از 16 باشد. دانشجويي كه ميانگين آزمون جامع وي كمتر از 16 باشد، تنها يك بار ديگر مي‌تواند در ارزيابي جامع شركت كند.  

4-    دانشجو موظف است تا پايان نيم‌ُسال اول استاد راهنماي خود را تعيين كند در غير اينصورت استاد راهنما توسط شوراي تحصيلات تكميلي تعيين مي‌گردد.

5-    دانشجو پس از تدوين رساله و تاييد استاد راهنما و به شرط كفاين دستاوردهاي علمي رساله (موفق به پذيرش و چاپ يك مقاله در مجلات با رتبه‌بندي اول Q1 باشد مي‌تواند دفاع نمايد يا حداقل يكي از مقالات پذيرش يا چاپ شده با رتبه‌بندي Q2 و يك مقاله ISI باشد.)

6-     مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري در شيوه آموزشي- پژوهشي حداقل سه سال و نيم و حداكثر چهار سال و نيم است. در صورت ضرورت به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي مي‌توان حداكثر تا يك نيم‌ُسال تحصيلي به اين مدت افزود.

7-    در صورتي كه دانشجو بنا به عللي در اين مدت زمان موفق به اتمام تحصيل نشود، به پيشنهاد استاد راهنما، تاييد شوراي تحصيلات تكميلي و كميسيون بررسي موارد خاص مي‌تواند با پرداخت هزينه دو ميليون تومان براي هر ترم اضافه، به تحصيل ادامه دهد.

8-    ارزيابي رساله براساس كيفيت علمي پژوهش انجام شد، ميزان نوآوري، چگونگي دفاع از يافته‌هاي پژوهشي و نحوه نگارش انجام مي‌شود و نتيجه آن به يكي از دو صورت زير تعيين مي‌شود:

  •    قبول (در يكي از سطوح: عالي، بسيار خوب، خوب)
  •    غير قابل قبول

9-    چنانچه رساله دانشجو غيرقابل قبول ارزيابي شود، بنا به تشخيص هيات داوران، دانشجو مجاز است طي حداكثر شش‌ماه، به شرط اينكه از حداكثر مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود، اصلاحات لازم را در رساله به عمل آورد و صرفاً براي يك بار ديگر از آن دفاع كند.

10-    موارد محروميت از تحصيل در دوره دكتري:

  •   ميانگين كل نمره‌هاي درسي دانشجو كمتر از 16 شود.
  •    رساله دانشجو و دفاع مجدد غيرقابل قبول ارزيابي شود.
  •    مدت مجاز تحصيل دانشجو به پايان برسد.

11-    ليست نمرات پذيرش آزمون زبان براي دانشجويان دكري به شرح ذيل است:

 MCHE: 50/100

 IELTS: 5.5/9

 TLIMO: 510/667

 TFEL (PAPER- BASED): 510/667

 TOFEL (INTERNET- BASED): 64/120

 TOFEL (COMPUTER- BASED): 180/300

 GRE: 600/800

12-    دانشجويان دكتري ملزم به حضور تمام وقت در پژوهشگاه هستند و در زمان ثبت نام از آن‌ها تعهد حضور تمام وقت گرفته مي‌شود و در صورت عدم حضور تمام وقت پژوهشگاه مي‌تواند از ثبت‌نام در نيم‌ُسال آتي جلوگيري نمايد.

13-    دانشجويان دكتري مي‌توانند تا پس از پايان ترم ششم تقاضاي استفاده از فرصت مطالعاتي كوتاه مدت خارجي و داخلي اعلام نمايند.

14-   چنانچه دانشجو در حين تدوين پايان‌نامه اقدام به تخلف علمي (سرقت علمي، جعل، تقلب، كپي برداري و غيره) نمايد و اين موضوع از سوي موسسه اثبات شود. از ادامه تحصيل محروم و صرفا گواهي مبتني بر تعداد واحدهاي گذرانده دريافت مي‌كنند.

  •     احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پايان‌نامه از سوي موسسه، منجر به ابطال مدرك تحصيلي صادر شده خواهد شد.