واریز وجه و امور مالی


تمامی واریزی ها حتماً و فقط باید به شماره حساب ذیل نزد بانک مرکزی بنام پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران واریز گردد.

شماره شبا: IR390100004001021003009849

شماره حساب: 4001021003009849

شناسه پرداخت خدمات آزمایشگاهی: 358580210741135500000003301000

 

* قابل توجه است جهت واریز وجه برای خرید محصولات و قراردادهای صنعتی، لطفا با شناسه های پرداخت مخصوص هر مورد، واریز انجام دهید:  

شناسه پرداخت خرید محصولات: 353110210741135500000003303000

شناسه پرداخت قرارداد صنعتی: 340790210741135500000003304000

 

** -در این مرکز، تخفیف لبزنت (ستاد راهبردی نانو) فقط برای آزمون های آزمایشگاه مرکزی اعمال میشود. متقاضیان استفاده از این تخفیف، در صورت داشتن اعتبار فعال تخفیف لبزنت، حتما باید قبل از اعلام هزینه و واریز وجه اعلام نموده و تصویر کارت ملی صاحب اعتبار را نیز ارائه نمایند.

-همچنین دانشجویان محترم صرفا با ارائه نامه معتبر (تا یک هفته پس از تاریخ صدور نامه) از معاونت پژوهشی محل تحصیل خود (که ضمن معرفی ایشان، آزمون های موردنظر را نیز قید کرده باشند)، بهمراه کارت دانشجویی معتبر میتوانند از 15% تخفیف دانشجویی بهره مند گردند.