تولید و عرضه مواد شیمیایی و پلیمری آزمایشگاهی

 

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ارائه می­دهد:

تولید و عرضه مواد شیمیایی و پلیمری آزمایشگاهی

محصولات ما را دنبال کنید ...

تماس با ما:

Ma.Mohammadi@ippi.ac.ir

 


1-   منومرها

1-1-    دی هالیدهای سولفونه

2-   پلیمرها

2-1-    پلی سولفون ها

2-2-    پلی اتر کتون ها

2-3-    پلی اتر سولفون کتون ها

2-4-    پلیمرهای تبادل یون

2-4-1 پلیمرهای سولفونه

2-4-1-1 پلی سولفون های سولفونه

2-4-1-2 پلی اتر کتون های سولفونه

2-4-1-3 پلی اتر کتون سولفون های سولفونه

2-4-1-4 پلی سولفون های سولفونه با عامل زنجیر افزا

2-4-1-5 پلی اتر کتون های های سولفونه با عامل زنجیر افزا

2-4-1-6 پلی اتر سولفون کتون های سولفونه با عامل زنجیر افزا

3-   غشاهای پلیمری