تولید و عرضه مواد شیمیایی و پلیمری آزمایشگاهی

 

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ارائه می­دهد:

تولید و عرضه مواد شیمیایی و پلیمری آزمایشگاهی

محصولات ما را دنبال کنید ...

تماس با ما:

 +989037164414               

+989037164414               

+989037164414               

iranmonopoly@gmail.com

 

1-   منومرها

1-1-    دی هالیدهای سولفونه

2-   پلیمرها

2-1-    پلی سولفون ها

2-2-    پلی اتر کتون ها

2-3-    پلی اتر سولفون کتون ها

2-4-    پلیمرهای تبادل یون

2-4-1- پلی سولفون های سولفونه

2-4-2- پلی اتر کتون های سولفونه

2-4-3- پلی اتر کتون سولفون های سولفونه

2-4-4- پلی سولفون های سولفونه با عامل زنجیر افزا

2-4-5- پلی اتر کتون های های سولفونه با عامل زنجیر افزا

2-4-6- پلی اتر سولفون کتون های سولفونه با عامل زنجیر افزا

3-   غشاهای پلیمری