پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دروه تحصيلي دكتري

پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دروه تحصيلي دكتري

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز و  داراي استعدادهاي درخشان در مقطع دكتري

(Ph.D)  براي نيمسال اول 1404-1403 در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در اجراي سياستهاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان، به استناد آيين نامه شماره 2/307862 مورخ 1401/10/17، پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دروه تحصيلي دكتري شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از بين دانش‌آموختگان و دانشجويان نيم‌سال آخر مقطع كارشناسي‌ارشد اقدام به پذيرش دانشجو براساس سوابق علمي، پژوهشي و مصاحبه علمي به صورت مازاد بر ظرفيت تعيين شده از بين متقاضيان در رشته‌هاي مرتبط جهت نيمسال اول سال تحصيلي 1404-1403 در رشته‌ مهندسي پليمر و با رعايت كامل شرايط و قوانين مي نمايد.

 

1-    شرايط عمومي پذيرش درخواست متقاضيان:

1-1-         دارا بودن صلاحيت عمومي به تشخيص هيات مركزي گزينش دانشجو كه توسط پژوهشگاه انجام مي پذيرد.

1-2-         نداشتن منع قانوني از ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد

 

2- شرايط اختصاصي پذيرش درخواست متقاضيان:

پژوهشگاه اختيار دارد حداكثر معادل بيست درصد ظرفيت با آزمون دوره روزانه دكتري خود، در هر كد رشته محل تحصيل را از بين دانش‌آموختگان دوره كارشناسي‌ارشد داخل كشور و مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري (يا دانشجويان دوره كارشناسي‌ارشد داخل كه تا پايان شهريورماه سال درخواست پذيرش، دانش‌آموخته شوند) را  به صورت مازاد بر ظرفيت، با رعايت شرايط زير پذيرش كند:   

2-1- داشتن حداقل معدل كل 16 در دوره كارشناسي و معدل كل 17 (بدون احتساب نمره پايان‌نامه) در دوره كارشناسي‌ارشد (يا ميانگين همتراز شده هر يك از دوره‌هاي مذكور طبق دستورالعمل مصوب شوراي تحصيلات تكميلي پژوهشگاه)

تبصره: در مورد متقاضياني كه ميانگين كل كارشناسي پيوسته آن‌ها كمتر از 16 و يا ميانگين كل (بدون احتساب پايان‌نامه) مقطع كارشناسي‌ارشد آن‌ها كمتر از 17 باشد، ميانگين همتراز طبق پرتال سازمان سنجش محاسبه خواهد شد. و چنانچه ميانگين همتراز شده باز هم كمتر از موارد اعلام شده باشد، قابل قبول نخواهد بود و پژوهشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال ثبت‌نام اين دسته از متقاضيان نخواهد داشت.

2-2- از تاریخ دانش آموختگی متقاضی تا اول مهر ماه سال پذیرش در دوره دکتری، بیش از دو سال نگذشته باشد.  

2-3- كسب حداقل 60 امتياز از فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه مطابق جدول ارزشيابي پيوست (كاربرگ شماره 2)

2-4- احراز شرايط اختصاصي پژوهشگاه

2-5- پذیرش در رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته دوره کارشناسی‌ارشد، براساس تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکان‌پذیر است. مدرک کارشناسی مد نظر در این آیین نامه باید پیش از مدرک کارشناسی‌ارشد مرتبط اخذ شده باشد.  

2-6- اسامي پذيرفته‌شدگان توسط پژوهشگاه براي تاييد صلاحيت عمومي به سازمان سنجش ارسال مي‌شود و قطعي شدن ثبت‌نام منوط به تاييد سازمان مذكور مي‌باشد.

 

3- مدارك مورد نياز

3-1 تصویر كارت ملي و تمام صفحات شناسنامه

3-2- تصویر يك قطعه عكس 4*3

3-3- تصویر گواهي پايان تحصيلات و ريز نمرات مقطع كارشناسي

3-4- تصویر گواهي پايان تحصيلات و ريز نمرات مقطع كارشناسي‌ارشد

3-5- تصویر گواهي صورتجلسه دفاعيه پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد با درج نمره و درجه پايان‌نامه

3-6- تصویر چكيده پايان‌نامه مقطع كارشناسي‌ارشد (حداكثر 3 صفحه)

تبصره: دانشجويان نيمسال آخر دوره كارشناسي‌ارشد بايد گواهي اشتغال به تحصيل و نيز تعهد اتمام دوره مزبور تا پايان شهريور ماه سال 1402 را ضميمه نمايند.

3-7- تصویر توصيه نامه از استاد راهنما و نيز دو استاد مرتبط با رشته تحصيلي

3-8- تصویر تصاوير كليه فعاليت‌هاي آموزشي و هر گونه مداركي دال بر مشخص نمودن نخبگي متقاضي باشد.

3-9- تصویر كامل صفحات مقالات پذيرش يا چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي نمايه شده معتبر ملي يا بين المللي

3-10- تصویر گواهي پذيرش قطعي (با ذكر تاريخ دقيق پذيرش) براي مقالات چاپ نشده و تصوير كامل متن مقاله ارائه شده به مسئولين مجله و مكاتبات مربوط

3-11- تصویر گواهي نمره زبان

4-10- از ارائه مقالات ثبت‌نام شده (submitted) به شدت پرهيز شود.

 

4- مهلت مراجعه، ارائه مدارك و تكميل كاربرگ تقاضاي پذيرش:

4-1- متقاضيان بايد كاربرگ درخواست (كاربرگ شماره 1)‌ را تکمیل و به همراه سایر مدارك اعلام شده به صورت حضوری حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهار‌شنبه مورخ 1403/03/30 به مديريت امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران به آدرس اتوبان تهران كرج كيلومتر 15 بعداز پيكان شهر   شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، تحويل نمايند.

 (در صورت داشتن هرگونه سوالي با خانم بخشنده به شماره 48662299 حاصل نماييد.)

 

5- تذكرات و نكات مهم:

5-1- به مدارك ناقص و يا دريافت پس از تاريخ ذكر شده ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

5-2- متقاضي بايد در صورت دعوت به مصاحبه علمي يك نسخه از پايان نامه كارشناسي‌ارشد خود را نيز به همراه داشته باشد.

5-3-دانشجوي شاغل به تحصيل در صورت پذيرش، چنانچه تا پايان شهريور 1403 فارغ التحصيل نگردد قبولي وي منتفي خواهد شد.

5-4- با توجه به محدوديت ظرفيت پذيرش،  ارزيابي تخصصي مطابق با آيين‌نامه مذكور توسط گروه آموزشي مربوطه صورت خواهد پذيرفت و اسامي نفرات پذيرفته شده از طريق سايت پژوهشگاه اعلام خواهد گرديد. لذا ارسال مدارك، ثبت‌نام و انجام مصاحبه حقي را براي پذيرش در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران براي داوطلبان ايجاد نمي‌نمايد.

5-5- دارا بودن شرايط ثبت نام در دوره دكتري بدون آزمون به منزله قبولي تلقي نمي‌گردد و پذيرش در اين دوره براساس ظرفيت موجود و توانايي علمي افراد و تاييد صلاحيت عمومي و تاييد سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود.

 

مديريت امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران