اطلاعيه برگزاري مصاحبه داوطلبان آزمون دكتري سال 1403

اطلاعيه برگزاري مصاحبه داوطلبان آزمون دكتري سال 1403

 

اطلاعيه برگزاري مصاحبه داوطلبان آزمون دكتري سال 1403 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

 

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران از داوطلبان معرفی شده مرحله اول داراي حد نصاب اعلام شده توسط سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی كشور براي شركت در مصاحبه علمي آزمون دكتري Ph.D (نيمه متمركز) سال 1403 دعوت به عمل می آورد.  با احترام از شما تقاضا داریم بر اساس موارد مندرج در ذیل براي شركت در مصاحبه به محل پژوهشگاه واقع در اتوبان تهران كرج كيلومتر 15 خروجي شماره 15 شهرك علم و فناوري پژوهش بلوار پژوهش پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران به اداره آموزش مراجعه نمايید.

v    داوطلبان می بایست  در یکی از تاريخ های   3 و 4 تیر  1403 بر اساس  لیست پیوست  از  ساعت 8 صبح در محل پژوهشگاه به منظور تحويل مدارک و مصاحبه علمي شفاهي حضور بهم رسانند. اصل شناسنامه و كارت ملي براي تطبيق مشخصات داوطلب الزامي مي‌باشد.

v    برنامه زمانی حضورداوطلبان  محترم بر روی وبسایت پژوهشگاه قرار داده شده است. لطفا با بررسی این برنامه، زمان ‌بندی حضور خود را دریافت نمایید.

v    بديهي است عدم تحويل مدارک و شرکت در مصاحبه به منزله انصراف دانشجو تلقي مي‌شود

مدارك مورد نياز و ديگر مدارك لازم كه مي بايست معرفي شدگان براي انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشند به شرح ذيل است.

1-    اصل و تصوير مدرك كارشناسي‌ارشد و كارنامه كامل تحصيلي

تبصره: معرفي شدگاني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه‌اي هستند، مي‌بايست حداكثر تا تاريخ 31/06/1403 فارغ التحصيل شوند (اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون و يا دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي)

2-    اصل و تصوير مدرك كارشناسي و كارنامه كامل تحصيلي

تبصره1: آن‌دسته از معرفي‌شدگاني كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته، مي‌بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند.

تبصره 2: معرفي شدگاني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك مندرج در بندهاي 1 و 2 فوق      نيستند، لازم است اصل گواهي فارغ‌التحصيلي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.

3-    اصل شناسنامه و كارت ملي و تصوير آن

براي تطبيق مشخصات شناسنامه اي معرفي شده با مشخصات اطلاعات ارسالي از سوي سازمان

4-    مدركي كه وضعيت نظام وظيفه معرفي شده را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومي» مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور (براي برادران) را مشخص نمايد.

5-    اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيات علمي رسمي قطعی و يا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات  فناوری بوده که به تاييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد. (برای آن دسته از معرفی شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده اند.)

6-    تصوير كارنامه آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1403

7-    کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی. (عناوين موارد فوق به طور دقيق در كاربرگ شماره 1 وارد شود.)

8-    فيش واريزي به مبلغ 1.500.000 ريال (معادل يكصد و پنجاه هزار تومان) به شماره حساب‌ 4001021003009849 و شماره شبا 390100004001021003009849IR بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران  به ‌نام پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران (به شماره شناسه 394240210741135500000002202000) (داوطلبان حتما در واريزي‌هاي خود شماره شناسه را وارد نمايند.)  را در زمان مصاحبه به متصدی مربوطه تحویل نمایید.

تذکر: با توجه به اینکه در پژوهشگاه شعبه بانکی وجود ندارد حتما قبل از حضور در پژوهشگاه جهت مصاحبه واریزی را انجام و فیش را در زمان تحویل مدارک ارائه نمایید.

9-    (داوطلباني كه براي مصاحبه به چند كد رشته محل معرفي شده‌اند، مي‌بايست بدون توجه به تعداد كد رشته‌ها، فقط يك مبلغ را واريز نمايند.)

10- كاربرگ تكميل شده مشخصات فردي داوطلب كه ضميمه اين اطلاعيه است. (كاربرگ شماره 1)

11-  جزئيات و نحوه امتيازدهي براي سنجش مرحله دوم به شرح كاربرگ شماره 2  است. (فقط جهت اطلاع)

v    ضمناً‌ مدارك اختصاصي كه داوطلبان در صورت دارا بودن لازم است در روز مصاحبه به همراه داشته باشند عبارت است از:

11- پايان نامه كارشناسي ارشد و صورتجلسه دفاع از پايان‌نامه

12- گواهي اخذ رتبه تحصيلي برتر در دوره كارشناسي ارشد و يا كارشناسي (در صورت وجود)

13- ارائه حداقل دو توصيه نامه از اعضاي هيات علمي مرتبط با دوره‌ كارشناسي ارشد (اساتيد راهنما و مشاور داوطلب) الزاميست.

14- مقالات علمي- پژوهشي چاپ شده يا پذيرفته شده (داخلي و خارجي) (ثبت نام يا (Submit) مقاله مورد قبول نيست.)

15- گواهي ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران

16- برگزيدگان المپيادهاي علمي- دانشجويي

17- مقالات چاپ شده يا پذيرفته شده علمي- ترويجي مرتبط با رشته تحصيلي

18- مقالات چاپ شده در كنفرانس‌هاي معتبر (داخلي يا خارجي)

19- تاليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيلي (چاپ شده يا پذيرفته شده)

20- مدرك زبان معتبر

22- پذيرفته‌شدگان بايد مدركي كه معدل دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد در آن قيد شده باشد را ارائه نمايند.

23- كساني كه در كد رشته پژوهش محور معرفي شده‌اند بايد طرح‌واره خواسته شده براساس طرح‌هاي پژوهشي تقاضا محور که حداکثر تا تاریخ 23/03/1403 بر روی سايت پژوهشگاه به آدرس www.ippi.ac.ir  ارائه خواهد شد، را تهيه و در زمان مصاحبه به صورت مكتوب ارائه نمايند. (الزامي)