ساخت بالشتك فلز-لاستيك برای جذب انرژي ناشي از زلزله و ممانعت از تخريب ساختمان

 

 پژوهشگران گروه لاستيك پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران، بالشتك فلز-لاستيك برای جذب انرژي ناشي از زلزله و ممانعت از تخريب ساختمان توليد کردند.

 بر اساس تفاهم نامه ی امضا شده با پژوهشگاه زلزله شناسی طرح ساخت قطعه ايزولاتور اجرا و آميزه لاستيكي با بيشترين ميرايي يا اتلاف انرژي طراحي و با خواص مطلوب ديگر بهينه سازي شد. در شرايط سرويس و حين وقوع زلزله هيسترسيس بالا و نشست مانايي پايين از مهمترين خواص آميزه لاستيكي بكار رفته در ايزولاتور محسوب مي شوند. همچنين قطعه كه تركيبي از فلز و لاستيك است، تحت بار توسط نرم‌افزار آباكوس شبيه‌سازي شد. كليه آزمون هاي عملكردي بر روي بالشتك توليد شده، در آزمايشگاه پژوهشگاه زلزله شناسی مورد ارزيابي قرار گرفت و آزمون هاي ميرايي نمايانگر نتايج بسيار خوبي بوده است.

پیش از این ساخت بالشتك فلز-لاستيك ( يا ايزولاتور)به شکل تجربي انجام مي شد و به همين دلیل، خواص و ميرايي لاستيك بكار رفته از نتايج مطلوبي برخوردار نبود.

دکتر کرابی و دکتر  قریشی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه درگروه لاستیک و دکتر ضیاعی فر عضو هیئت علمی پژوهشگاه زلزله شناسی به طور مشترک اجرای این طرح را به عهده دارند.