آخرین اخبار

 اداره كارگزيني

1- نظارت بر صدور احکام: استخدام رسمی، پیمانی، عضو قراردادي، مشاغل كارگري و قرارداد معين(مشخص)، تغيير ضریب حقوقی سالانه، انتقال، انتصاب، ترفیع، ماموریت، مرخصی، تعلیق و خروج از خدمت کارکنان

2- استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقاء گروه، احتساب سابقه، مکاتبات با وزارت متبوع، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر سازمانها حسب نیاز.

3- نظارت بر: دستگاههای حضور و غیاب، گزارش‌گیری از دستگاه‌ها و محاسبه ساعت حضور، تأخیر در ورود و تعجیل در خروج، تهیه گزارشات مربوط به اضافه کاری و محاسبه ساعت اضافه کاری کارکنان و اعلام به امور مالی، احتساب مرخصی های ساعتی و روزانه، بدون حقوق، استعلاجی، مأموریت ساعتي.

4- محاسبه زمان و صدور ابلاغ بازنشستگی کارکنان و اعضای هیأت علمی صدور احکام بازنشستگی و ارسال به سازمان بازنشستگی

5- اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های استخدامی، و مقررات انطباقی و...

6- ثبت اطلاعات پرسنلي در سيستم بام پردازش

7- نظارت بر بایگانی پرسنلی کارکنان و اعضای هیأت علمی

8-ساير امور محوله

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

سیده عاطفه رضادوست

رئیس اداره کارگزینی

At.Rezadoust@ippi.ac.ir

48662354