هيئت مميزه مشترك

هيئت مميزه مشترك پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران‌،‌ پژوهشگاه مواد و انرژي، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي و موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش در سال 82  فعاليت خود را آغاز كرد. اعضاي اين هيات توسط وزير وقت علوم به مدت دو سال منصوب شدند و اولين جلسه را در تاريخ 82/4/14 در محل دبيرخانه اين هيئت واقع در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران تشكيل دادند. اعضاي حقيقي دوره  هشتم هيئت مميزه ، براساس "دستورالعمل طرز تشكيل هيئت مميزه موسسه و وظايف و اختيارات" آن مصوب سال 1395 طي ابلاغ وزير محترم علوم،‌ تحقيقات و فناوري به شرح ذيل از تاريخ 98/2/23 به مدت دو سال منصوب گرديدند.

اعضاي حقوقي

آقای دکتر مهدي نكومنش رئيس پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران - رئيس هيئت مميزه مشترك

آقاي دكتر حسن عربي معاون پژوهشي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران - دبیر هیئت ممیزه مشترک

 اعضاي حقيقي

آقای دکتر مسعود اسفنده استاد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

آقاي دكتر مرتضی احساني استاد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

آقای دکتر محمد عطایی استاد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

آقای دکتر اسماعیل قاسمی استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

آقای دکتر میرحمیدرضا قریشی استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

آقاي دكتر شهرام مهدي‌پور استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

آقای دکتر  محمدرضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

آقای دکتر محمدسعید عبائی استاد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

آقاي دكتر حميدرضا مرتهب استاد پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

آقاي دكتر علي شريفي دانشيار پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

آقاي دكتر عليرضا خاوندي رئيس پژوهشگاه مواد و انرژي

آقاي دكتر اصغر کاظم زاده استاد پژوهشگاه مواد و انرژي

آقاي دكتر تورج عبادزاده استاد پژوهشگاه مواد و انرژي

آقاي دكتر محمدرضا واعظي دانشيار پژوهشگاه مواد و انرژي

خانم دکتر زهرا رنجبر رئیس پژوهشگاه رنگ

آقای دکتر کمال الدین قرنجیگ استاد پژوهشگاه رنگ

آقاي دكتر ابراهيم قاسمي دانشيار پژوهشگاه رنگ

آقای دکتر محمد شاهرخی استاد دانشگاه صنعتی شریف

آقاي دکتر ابراهيم واشقاني فراهاني استاد دانشگاه تربيت مدرس

اعضاي كميسيون‌ تخصصي گروه فني و مهندسي

آقاي دكتر حسن عربي استاد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران (رئيس كميسيون)

آقاي دكتر شروین احمدی دانشیار پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

آقاي دكتر بابک مختارانی پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

آقای دکتر امیرحسین زمزمیان دانشيار پژوهشگاه مواد و انرژی

آقاي دكتر مهدی قهاری دانشيار پژوهشگاه رنگ

اعضاي كميسيون‌ تخصصي گروه علوم

آقاي دكتر سعید عبایی استاد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شيمي ايران (رئيس كميسيون)

آقاي دكتر حمید صالحی دانشیار پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

آقاي دكتر کوروش تبارحیدر دانشیار پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

آقای دکتر علیرضا آقایی دانشيار پژوهشگاه مواد و انرژی

آقاي دكتر فرهود نجفی دانشيار پژوهشگاه رنگ

 نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

اکرم حسن نژاد

مسوول دبیرخانه

A.Hasannezhad@ippi.ac.ir

48662060


فرزانه قیصری

کارشناس دبیرخانه

F.Gheysary@ippi.ac.ir

48662131

 


آیین نامه و بخشنامه ها
فرمها