آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی متشکل از آزمایشگاه های مجهز به تجهیزات پیشرفته و جمعی از اساتيد و متخصصان  و کارشناسان ماهر می باشد. در حال حاضر آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران شامل آزمایشگاه‌هایی نظیر شناسایی مواد پلیمری، طیف‌سنجی، آنالیز حرارتی، آنالیز دینامیکی- مکانیکی، خواص فیزیکی- الکتریکی، خواص مکانیکی، میکروسکوپی، رئولوژی، کروماتوگرافی، پرتو ‌ایکس و رزونانس مغناطیسی هسته مي باشد که كليه آزمایش‌های ارائه شده مطابق با استانداردهای مورد تایید جهانی انجام می‌پذیرد. همچنین این مجموعه قابلیت ارائه خدماتي نظير شناسايي كامل پليمرها و مواد آلی، انجام مهندسي معكوس بر روي محصولات پليمري، ارائه خدمات آزمايشگاهي، ارائه مشاوره هاي تخصصي در آناليز آزمون ها و ارائه دوره هاي تخصصي در زمينه تجهيزات آزمايشگاهي و پليمرها به تمامی متقاضیان اعم از دانشجویان، اعضای هیئت‌علمی، شرکت‌های تجاری، صنایع و سازمان‌ها و... می‌باشد.