نام مسئول بخش شناسایی: خانم مهندس طارمی- خانم مهندس زمانی

شماره تماس : 48662076 - 48662138  -021

ایمیل:   Identification.lab@ippi.ac.ir

آزمایشگاه آنالیز شناسایی مواد پلیمرها

شناسايي كيفي و كمي قطعه هاي پليمري شامل شناسايي جنس پليمر پايه، پركننده ها، نرم كننده ها ، حلال، دوده و ساير مواد افزودني (عوامل پخت، تسريع كننده، ضد تخريب و...) و همچنين در صد وزني هر يك از اين اجزاء و بطور كلي مهندسي معكوس براي قطعات پليمري در حيطه عملكرد آزمايشگاه شناسايي مي باشد. همچنين بررسي كنترل كيفي قطعات پليمري از جمله خواص مكانيكي( استحكام مكانيكي، مدول، ازدياد طول تا پارگي)، خواص حرارتي و ديناميكي،  مقاومت شيميايي، مقاومت در برابر نور ماورابنفش، مقاومت در برابر ازون،‌ بررسي خواص رئولوژيكي از جمله ويسكومتري، كنترل خواص فيزيكي از جمله نقطه ذوب، نقطه جوش، دانسيته، مقاومت الكتريكي، اشتعال پذيري و همچنين بررسي تخريب در شرايط جوي و حرارتي نيز در محدوده عملكرد آزمايشگاه شناسايي است.

در شناسايي پايه پليمر بعضي تست‎هاي مقدماتي همراه با مشاهده ويژگيهاي مانند حلاليت، دانسيته، نرمي و ذوب، رفتار در لوله احتراق (پيروليز) و شعله باز (تست شعله) نيز بسيار مهم‎اند. مرحله اول تشخيص گونه پليمر از لحاظ گرما نرم (پلاستيك ها و لاستيك هاي خام) و يا گرما سخت ( رزين هاي گرماسخت و لاستيك هاي پخت شده) از اهميت ويژه اي برخوردار است. همچنين شرايط سرويس دهي قطعه پليمري نيز اطلاعات مفيدي را جهت شناسايي آن ارايه مي نمايد.
مرحله بعدي جدا سازي اجزاء مختلف تشكيل دهنده قطعه پليمري است. جدا سازي شامل استخراج با حلال هاي مختلف و يا روش هاي كروماتوگرافي مي باشد. اجزاء جدا شده با روش هاي آناليز دستگاهي و يا شيمياي تجزيه و تحليل مي شوند.
استفاده از دستگاه هاي آناليز و تجزيه تحليل داده ها از جمله وظايف آزمايشگاه شناسايي است. دستگاه هاي معمول مورد استفاده عبارتند از: DMTA, EDXA, SEM, NMR, TGA, DSC, FTIR