پژوهشكده پتروشيمي


 در راستاي اجراي مفاد موافقت‌نامه منعقده مابين شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي و پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران، پژوهشكده پتروشيمي از سال 1382 رسماً تشكيل و فعاليت پژوهشي خود را آغاز نمود.
اين پژوهشكده از سه گروه پژوهشي تشكيل شده است:
1- تبديل گاز
2- سنتز مواد پتروشيميايي‌
3- طراحي مهندسي وساخت.

محورهاي مهم تحقيقاتي پژوهشكده پتروشيمي :

تبديل گاز طبيعي به محصولا‌ت پتروشيميايي و پيروكربن با توجه به منابع عظيم گاز در ايران و كشورهاي همسايه‌
دستيابي به تكنولوژي سل غشايي در فرآيند كلر- آلكالي با عنايت به ارزان‌
بودن انرژي در خاورميانه كه بستر مناسبي جهت توليد كلر خواهد بود.
ساخت كاتاليست‌هاي هتروژن فاز گازي در فرآيندهاي پتروشيميايي‌
طراحي مهندسي و تدوين دانش فني مطابق با استانداردهاي معتبر دنيا
ساخت و راه‌اندازي پايلوت پلنت‌ها و ست‌آپ‌هاي آزمايشگاهي به منظور خودكفايي در تأمين ابزارهاي پژوهشي‌


امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي:

• دستگاه كاتاتست در مقياس آزمايشگاهي‌
• كروماتوگراف گازي مدل 6890HP
• دستگاهBET به همراهTPR / TPD براي تعيين مشخصات كاتاليست‌
• كوره‌هاي پايروترم‌
• تبخير كننده فيلمي با قابليت برنامه‌پذيري
• دستگاه پتانسيو استات / گالوانواستاتAutolab با بوستر مربوطه تا01A
• set-up الكتروليز جهت كلر - آلكالي غشائي و ديگر موارد الكتروسنتز
• دستگاهIon Check
• pH متر
• كالومتر
• پايلوت پلنت توليد پيروكربن با ظرفيت اسمي 16 كيلوگرم در سال‌
• ماشين‌هاي ابزار كارگاه تراشكاري

رئيس پژوهشكده پتروشيمي

نشاني: تهران، كيلومتر 17 بزرگراه تهران-كرج، شهرك پژوهش، بلوار پژوهش، صندوق پستي: 515/14185 و 115/14965
تلفن: 44787025 ، فاكس:23-44787021

رئيس پژوهشكده
دكتر شروین احمدی                                         استاد                sh.ahmadi@ippi.ac.ir
 

كارشناسان

ماندانا کرمي  
نرگس افروخته