پژوهشكده پتروشيمي

در راستاي اجراي مفاد موافقت‌نامه منعقده مابين شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي و پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران، پژوهشكده پتروشيمي از سال 1382 رسماً تشكيل و فعاليت پژوهشي خود را آغاز نمود.
اين پژوهشكده از سه گروه پژوهشي تشكيل شده است:
1- تبديل گاز
2- سنتز مواد پتروشيميايي‌
3- طراحي مهندسي وساخت.

محورهاي مهم تحقيقاتي پژوهشكده پتروشيمي :

تبديل گاز طبيعي به محصولا‌ت پتروشيميايي و پيروكربن با توجه به منابع عظيم گاز در ايران و كشورهاي همسايه‌
دستيابي به تكنولوژي سل غشايي در فرآيند كلر- آلكالي با عنايت به ارزان‌
بودن انرژي در خاورميانه كه بستر مناسبي جهت توليد كلر خواهد بود.
ساخت كاتاليست‌هاي هتروژن فاز گازي در فرآيندهاي پتروشيميايي‌
طراحي مهندسي و تدوين دانش فني مطابق با استانداردهاي معتبر دنيا
ساخت و راه‌اندازي پايلوت پلنت‌ها و ست‌آپ‌هاي آزمايشگاهي به منظور خودكفايي در تأمين ابزارهاي پژوهشي‌
امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي:

دستگاه كاتاتست در مقياس آزمايشگاهي‌
كروماتوگراف گازي مدل 6890HP
دستگاهBET به همراهTPR / TPD براي تعيين مشخصات كاتاليست‌
كوره‌هاي پايروترم‌
تبخير كننده فيلمي با قابليت برنامه‌پذيري

دستگاه پتانسيو استات / گالوانواستاتAutolab با بوستر مربوطه تا01A

 الكتروليز جهت كلر

آلكالي غشائي و ديگر موارد الكتروسنتز set-up

دستگاهIon Check

pH متر

كالومتر
پايلوت پلنت توليد پيروكربن با ظرفيت اسمي 16كيلوگرم در سال‌
 ماشين‌هاي ابزار كارگاه تراشكاري

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

شروین احمدی

رئیس پژوهشکده

sh.ahmadi@ippi.ac.ir

48662100

 

راضیه رزاقی

مسئول دفتر

R.Razzaghi@ippi.ac.ir

48662300