اداره توليد نيمه صنعتي

ماموریت اداره توليد نيمه صنعتي، اعمال نظارت کیفی به منظور افزایش  كارآمدي و اثربخشی در اجرای طرح های فناور و افزایش ضریب موفقیت در تجاری سازی طرح ها می باشد.

وظائف عمده این اداره عبارتست از:

  • مشارکت در تهیه و تدوین پروپوزال برای طرح های قابل اجرا در مقیاس نیمه صنعتی
  • نظارت کیفی بر اجرای طرح های فناور
  • سنجش TRL و صحه گذاری بر نتایج حاصل از طرح های فناور
  • مشارکت در تهیه اسناد فنی لازم جهت تجاری سازی طرح های فناور

فعالیت اداره تولید نیمه صنعتی از قبل از تصویب طرح در شورای فناوری پژوهشگاه با بررسی و ارزیابی فنی پروپوزال ارائع شده از سوی مجری طرح آغاز شده و پس از تصویب طرح ها، با نظارت کیفی بر اجرای آنها ادامه می یابد.

در حین اجرای طرح های فناور، اداره تولید نیمه صنعتی با نظارت مستمر و دریافت گزارش های فنی پروژه نسبت به ارزیابی آنها توسط کارشناسان اداره و در وهله بعد توسط ناظر تعیین شده از سوی شورای فناوری، میزان پیشرفت طرح را تعیین و بازخوردهای لازم را جهت تصحیح مسیر پژوهش را به مجری طرح ارائه می دهد.

در پایان طرح های فناور، اداره تولید نیمه صنعتی، با ارزیابی کیفی دستآوردهای طرح، نسبت به صحه سنجی دستآوردها و تعیین کیفیت دستآوردها و همچنین کیفیت مدیریت طرح اقدام نموده و در صورت قابل قبول بودن نتایج حاصل از اجرای طرح، آن را جهت تجاری سازی به اداره انتقال فناوری و یا مدیریت ارتباط با صنعت معرفی می نماید.

همچنین در صورت نیاز به تهیه اسناد مهندسی لازم جهت تجاری سازی طرح، این اداره با همکاری مجری طرح های فناور، نسبت به تهیه اسناد مذکور اقدام می نماید.

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

شهرناز مختاری

رئيس اداره توليد نيمه‌صنعتي

sh.mokhtari@ippi.ac.ir

48662065