تركيب اعضاي هيئت اجرايي جذب پژوهشگاه


1-    رئيس پژوهشگاه (رئيس هیئت)

2-    رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در پژوهشگاه

3-    سه تا پنج عضو هیئت علمي پژوهشگاه به انتخاب هیئت عالی جذب


اعضای هیئت اجرایی جذب پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر مهدی نکومنش

رئیس هیئت و رئیس پژوهشگاه

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود نبوی

نماینده نهاد مقام معظم رهبری

دکتر حسن عربی

دبیر هیئت اجرایی جذب

دکتر محمدحسین بهشتی

عضو هیئت اجرایی جذب

دکتر حمید یگانه

عضو هیئت اجرایی جذب

دکتر شهرام مهدی پور

عضو هیئت اجرایی جذب